Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Elamisload, viisad, relvaload

Ava kõik vastused

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) jätkab elamislubade menetlust ja lühiajalise töötamise registreerimist tavapäraselt. Eesti saatkonnad viisataotlusi praegu vastu ei võta, v.a erandjuhtudel (nt kui on vaja sõita matustele). Elamisloa taotlemiseks tuleb pöörduda PPA teenindusse. Lühiajalise töötamisloa saab taotleda PPA iseteeninduses aadressil: http://iseteenindus.politsei.ee.

Peale eriolukorra lõppu on Sul 10 päeva aega riigist lahkuda või enda siin viibimine uuesti seadustada ehk viisataotlus esitada.

Kui Su viisa lõppes eriolukorra ajal ja Sa viibid Eestis üldkorralduse alusel, saad viisat taotleda juhul, kui:

  • Sul oli 12. märtsi 2020. a seisuga Eestis viibimiseks seaduslik alus;
  • Sa ei saanud eriolukorra tõttu tagasi pöörduda;
  • Sul on täidetud muud viisa taotlemise üldtingimused: olemas on pikaajalise viisa taotlemise ankeet, foto, kehtiv reisidokument, kehtiv tervisekindlustusleping (min 30 000 eurot), viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid ning riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Enne teenindusse suundumist täida viisade eeltaotluste keskkonnas viisa ankeet (siseriigis taotlemiseks vali pikaajaline D-viisa). Lisaks tasu riigilõiv (vt riigilõivude määrad).

Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses võetakse eriseadme abil sõrmejäljed. Fotoboksis antavaid sõrmejälgi ei saa viisamenetluses kasutada.

Korduva elamisloataotluse saab saata posti teel aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn või e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee. Lühiajalise töötamise taotlusi saab esitada politsei iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 21:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Võta ühendust asukohariigi saatkonnaga, et saada tagasipöördumisluba.

Välisesindused ei väljasta välismaalase passi ega määratlemata kodakondsusega inimeste elamisloakaarte. Ka ei saada Politsei- ja Piirivalveamet neid dokumente välisesindustesse.

Tähelepanu! Reisidokument on pass. Ainult elamisloakaardist piiri ületamiseks ei piisa. Kui elamisloakaart kehtib, aga pass kaotab kehtivuse, siis tuleb samuti välisesindusse pöörduda.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 19:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 27. maist jätkub varasem menetluskord. Otsuseid tehakse lühiajalise töötamise puhul 15 tööpäeva jooksul ja elamisloa taotluse puhul kahe kuu jooksul. Lisainfot saab menetlejalt või Politsei- ja Piirivalveameti klienditoe numbril 612 3000.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 13:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Keerulisemate küsimuste korral pöördu Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate poole e-posti aadressil migrationadvice@politsei.ee või telefoninumbril +372 612 3500 (E–R kl 9–15).

Viimati uuendatud: 14.04.2020 19:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei- ja Piirivalveamet pikendab automaatselt ajavahemikus 16. märtsist 31. maini aeguvate relvalubade kehtivust. Otsus on seotud tervisetõendite väljastamise ajutise peatamisega.

  • Kui loa kehtivus lõpeb ajavahemikus 16.–30. märtsini, pikendatakse seda 90 kalendripäevani arvates kuupäevast, mil loa kehtivusaeg lõppeb.
  • Kui loa kehtivus lõpeb ajavahemikus 1. aprillist 31. maini, pikendatakse seda 60 kalendripäevani arvates kuupäevast, mil loa kehtivusaeg lõppeb.

Otsus kehtib relvaloa, relvakandmisloa, paralleelrelvaloa ja kollektsioneerimisloa kohta.

Seega ei too loa kehtivusaja pikendamine loa omanikule kaasa mingeid lisakohustusi. Samuti pole kohe pärast kehtivusaja lõppu vaja anda relvi politseile üle.

Relvaloa vahetamise taotlus tuleb esitada peale eriolukorra lõppemist relvaseaduse § 41 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul.

Viimati uuendatud: 14.04.2020 11:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuna oled Euroopa Liidu kodaniku pereliige, saad Eestisse tulla viisa alusel.

Teine võimalus on esitada Politsei- ja Piirivalveametile taotlus, et elamisloakaart väljastataks välisesinduses, ja tasuda riigilõiv. Eestisse saad tulla väljastatud elamisloakaardiga.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 21:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei muutu.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 13:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaalased, kelle tagasipöördumine elukohariiki ei ole takistatud, peavad enne registreeringu lõppu Eestist lahkuma.

Välismaalased, kellel oli 12. märtsi seisuga Eesti viibimiseks seaduslik alus ja kellel on koju tagasipöördumine takistatud, võivad Eestis ajutiselt edasi viibida.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 00:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei. Sulle antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni kordaajamiseks.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 00:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pikendatakse kõiki relvaseaduse alusel väljastatud lubasid ja tegevuslubasid, välja arvatud Euroopa tulirelvapass, mille kehtivus lõppeb eriolukorra ajal.

Eriolukord kehtis 17. maini (kaasa arvatud). Seega, kui relvaluba aegus vahemikus 12. märts kuni 17. mai 2020, on selle kehtivusajaks 16. juuli 2020.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 16:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei pikendata.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 00:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Kui oled esitanud taotluse relva soetamisloa või relvaloa saamiseks, siis võtab lubadeametnik Sinuga ühendust ning lepib kokku eksami aja ja koha.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 13:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Relvaloa vahetamise taotlus tuleb esitada seaduses nimetatud tähtaja jooksul:

  • vähemalt üks kuu enne relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemist;
  • vahetult pärast relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumist;
  • seitsme tööpäeva jooksul alates relva, relvaloa või relvakandmisloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumisest.

Enne relvaloa vahetamist peab relvaloa omaja tõestama, et tema relvaloale kantud relvad on olemas.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 23:20

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sel juhul esita relvaloa vahetamise taotlus ilma tervisetõendita. Kooskõlas seadusega määrab Politsei- ja Piirivalveamet Sulle tähtaja, mille jooksul tuleb tervisetõend taotlusele lisada.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 23:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.