Kaitsevägi/Kaitseliit

Ava kõik vastused

Jah, kutse saamisel tuleb õppekogunemisele tulla ka siis, kui vaktsineerimisega pole alustatud või on see pooleli. Kaitseväel on kohapeal testimisvõimekus ning soovijatele pakutakse ka vaktsineerimise võimalust. Kaitsevägi tagab igale lisaõppekogunemisel osalejatele meditsiinilise toe.

Viimati uuendatud: 17.11.2021 16:33

Kas said vastuse oma küsimusele?

Väeosadesse saab pakke saata posti teel. Pakile tuleb kirjutada ajateenija nimi ja allüksus (pataljon). Et pakkide kättetoimetamine võib aega võtta, ei tasu pakiga saata kiiresti riknevaid tooteid. Tallinnas paiknevatesse väeosadesse (merevägi, staabi- ja sidepataljon, vahipataljon) võib paki tuua ka väeosa pääslasse. Seal on loodud turvalised võimalused paki vastuvõtmiseks.

Aadressid, kuhu pakid saata

  • Taara sõjaväelinnak: Kose tee 3a, 65603 Võru, Võru maakond
  • Tapa sõjaväelinnak: Loode 35, 45106 Tapa, Lääne-Viru maakond
  • Paldiski sõjaväelinnak: Rae põik 1, 76806 Paldiski, Harju maakond
  • Jõhvi sõjaväelinnak: Pargi 55, 41537 Jõhvi, Ida-Viru maakond
  • Staabi- ja sidepataljon: Filtri tee 12, 10132 Tallinn
  • Miinisadam (merevägi ja vahipataljon): Tööstuse 54a, 10416 Tallinn

Viimati uuendatud: 19.07.2021 13:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi jätkab rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt sellele, kuidas olukord muutub, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus.

Koroonaviiruse leviku tõttu suletud lennujaamade või tühistatud tsiviilennufirmade tõttu võib pikeneda välisoperatsioonidel teenivate kaitseväelaste teenistusaeg kuni kaks kuud või kuni taastub lennuliiklus.

Viimati uuendatud: 19.07.2021 14:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõjalistele operatsioonidele siirduvad kaitseväelased vaktsineeritakse COVID-19 vastu. Samuti rakendavad sõjaliste operatsioonide juhtstaabid rakendavad mitmesuguseid muid piiranguid seoses üksuste tegevuste ja ülesannetega operatsioonil, et isikkoosseisu turvalisus oleks tagatud ja koroonasse nakatumine välistatud.

Lisaks üldtuntud hügieeninõuete rakendamisele piiratakse vajadusel täiendavalt inimeste liikumist, samuti kokkupuuteid tsiviilelanikega. Operatsioonipiirkonda liikujatele ning sealt naasjatele rakendatakse lisaks erinevate riikide kehtestatud karantiini- ja isolatsiooninõudeid.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 10:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kõigile sõjalisel operatsioonil haigestunutele on tagatud igakülgne arstiabi vastavalt seni toiminud korraldusele. Kaitseväel on olemas võimekus kõik haigestunud või meditsiiniabi vajavad kaitseväelased erakorraliselt koju transportida.

Viimati uuendatud: 19.07.2021 14:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pandeemia ning sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võib üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemik pikeneda. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja sellele, kuidas olukord muutub.

Viimati uuendatud: 19.07.2021 14:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Paljud maailma riigid on kehtestanud riikidesse sisenemise keelu, piirangud, rakendatakse riiki saabumisel kohustuslikke karantiiniperioode või lennujaamade sulgemise tõttu tühistavad tsiviillennufirmad oma lende.

Piirangud ja keelud on kehtestanud enamik riike, kus Eesti kaitseväelased sõjalistel operatsioonidel osalevad või läbi mille kaitseväelasi operatsioonipiirkonda ja koju transporditakse. Seetõttu võib olla inimeste operatsioonipiirkonda ja sealt tagasi toimetamine raskendatud.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 10:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haigestunud ajateenija isoleeritakse teistest kuni ravi lõpuni.

Ajateenijad ja tegevväelased, kes on potentsiaalselt koroonahaigega kokku puutunud, jäävad aktiivsest väljaõppe tegevusest kõrvale kaheks nädalaks. Sel ajal tuuakse sõdurile termosega väeosa sööklast toitu ja jäetakse talle ukse taha. Tühjad termosed desinfitseeritakse. Nii väljaõppelt eraldatud kui ka väeosades väljaloata sõduritega saad Sa ühendust, kui helistad talle mobiilile. Sul on võimalik talle ka linnakusse pakk saata, kas posti teel või jättes oma paki väeosa pääslasse.

Viimati uuendatud: 20.07.2021 13:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ajateenijatele väljalubade andmist või piiramist puhkuseni jäänud aja jooksul otsustab iga üksuse ülem. Otsustamisel lähtuvad ülemad viiruse leviku tõkestamise meetmetest konkreetses üksuses.

End mitte vaktsineerida soovivad teenistujad peavad COVID leviku tingimustes arvestama teatud piirangutega, mis on eelkõige vajalikud nende enda ja teiste inimeste tervise kaitsmiseks. Vaktsineerimisest loobunud ajateenijate puhul on väljalubade andmine piiratud maksimaalselt ühele korrale kuus, et vähendada võimalike kontaktide arvu ja viiruse levitamise võimalust. Samuti kohustab mittevaktsineerimine end teistest tihedamalt COVID-19 vastu testima.

Mida rohkem on kaitseväes vaktsineerituid, seda väiksem on viiruse leviku võimalus ning see on parimaks võimaluseks juba harjumuspäraseks saanud elukorralduse juurde naasmiseks, mille osaks on ka väljalubade andmine ning näiteks külastuspäevade korraldamine.

Koroonaviirusesse nakatunud, karantiinis ja isolatsioonis olevad ajateenijad saavad minna puhkusele vastavalt meditsiiniteenistuse otsustele, kui nad on tunnistatud terveks või kui neil ei ole kindla aja jooksul ilmnenud haigusnähte, sest kaitsevägi ei saada ühiskonda inimesi, kes võivad oma lähikondseid nakatada. Haigestunud, isolatsiooni või karantiinis viibinud ajateenijate saamata jäänud puhkusepäevad kompenseeritakse hiljem.

Puhkuselt saabumisel teeb kaitsevägi koroonaviiruse testi vaktsineerimata ajateenijatele ja ka neile, kel esinevad haigussümptomid. Vajadusel rakendatakse ajateenijatele isolatsiooni, mille raames kogu üksus osaleb väljaõppes teistest isoleeritult. Samuti võidakse üksustes korraldada ajateenijate saabumine hajutatult, et vältida suure hulga ajateenijate omavahelist kontakti.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 10:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üheks olulisemaks meetmeks haigestumise ennetamisel on COVID-19 vastu vaktsineerimine, mida teenistusse saabunud ja seda soovinud ajateenijatele võimaldati ning võimaldatakse ka edaspidi. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ajateenijate väljaõppes on üksuste vahelised kontaktid viidud minimaalseks. Haigestunutega kokku puutunud ajateenijad jätkavad teenistust isolatsioonis. Tegevväelaste ja ametnike teenistuse korraldamiseks on ülemad saanud ülesande koostada kaugtööplaan, koosolekud toimuvad virtuaalselt.

Viimati uuendatud: 03.08.2021 10:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Arstlikku komisjoni kutsutakse kutsealused kindlaks kellaajaks ning ükshaaval. Kõikidele tagatakse isikukaitsevahendid ning käte desinfitseerimise võimalus. Pindasid puhastatakse regulaarselt.

Enne arstlikku komisjoni ava kindlasti oma e-terviseandmed kaitseväeteenistuse veebis www.kaitsevaeteenistus.ee või patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning sisesta kaitseväeteenistuse veebi www.kaitsevaeteenistus.ee enda kontonumber, soovi korral ka usuline veendumus.

Viimati uuendatud: 19.07.2021 13:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumist välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid. Kõik välismaalt saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on välismaal kokku puutunud inimestega, kes võivad olla potentsiaalsed viirusekandjad.

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti-sisese ürituse asjus otsuse ürituse toimumise või ära jätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuse ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

Haigusnähtudega teenistujatel tuleb jääda kaugtööle.

Kaitseväe juhatajal on sõltuvalt olukorrast õigus seada kaitseväelastele liikumispiiranguid ning väeosade ülemate pädevuses on väljaloale lubamine.

Viimati uuendatud: 20.07.2021 13:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ettevaatusabinõuna rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni.

Karantiini – teistest eraldatud ruumidesse – paigutatakse haigestunud teenistujad.

Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud viirusekandjaga kokku puutuda.

Viimati uuendatud: 20.07.2021 13:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kaitseväes kehtivad vaktsineerimisele samad põhimõtted nagu ülejäänud Eestis: vaktsineerimist alustati meditsiinitöötajatest ning kaitseväe igapäevase toimimise seisukohast olulistest üksustest. Vaktsiinid on parim võimalus koroonaviiruse seljatamiseks ja tavapärase elukorralduse juurde naasmiseks ning Kaitsevägi julgustab oma inimesi ennast kindlasti vaktsineerima. Kaitsevägi peab normaalseks, et lähtuvalt meie tegevuse eesmärgist – hoida riigi kaitsevõimet – on meie töötajad ja teenistujad läbi vaktsineerimise valmis ennast, oma kaaslasi ja oma lähedasi kaitsma.

Vaktsineerimisest keeldumisel tuleb arvestada tavapäraste riigis kehtivate piirangutega. Lisaks võidakse kaitseväe juhataja käskkirjaga rakendada lisapiiranguid teenistuses ning liikumises väeosas ja väeosa territooriumilt välja, et takistada haiguse levikut. Mittevaktsineeritutel tuleb pärast igakordset väeosast lahkumist teha naasmisel COVID-19 kiirtest.

Viimati uuendatud: 19.07.2021 14:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Käesoleva aasta alguses muudeti esimese poolaasta reservõppekogunemiste plaani, mille järgi korraldatakse vaid kriitilise tähtsusega õppekogunemisi.

Kaitsevägi on kasutusele võtnud läbi mõeldud ja tõhusad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ning jälgib tähelepanelikult ajateenijate ja tegevväelaste tervislikku olukorda. Õppustel kehtivad ennekõike üldised isikliku ja kollektiivse hügieeni hoidmise reeglid, nagu käte pesu, distantsi hoidmine, vajadusel isikukaitsevahendite kasutamine. Staapides kasutatakse eelnevat kiirtestimist ja kaitsemaske, et vältida COVID-positiivsete sattumine kinnisele staabialale või hilisemat piisknakkuse levikut siseruumis. Samuti viiakse üksuste omavahelised kontaktid miinimumini - kasutatakse maksimaalselt kaitseväe enda harjutusalasid ja välditakse avalikku ruumi, et ei tekiks võimalust väljastpoolt nakkuse sisse kandmisele õppusele

Viimati uuendatud: 19.07.2021 13:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.