Kohalike omavalitsuste töö

Ava kõik vastused

Kohalikud omavalitsused saavad infot vabariigi valitsuse otsuste ja nende rakendamise kohta regionaalsetelt kriisikomisjonidelt.

Infot kohaliku omavalitsuse teemade kohta leiad ka rahandusministeeriumi veebilehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/koroonaviiruse-korduma-kippuvad-kusimused.

Viimati uuendatud: 09.04.2020 17:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kuigi 18. mail 2020 lõppes Eestis eriolukord (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76), tuleb avalikel kogunemistel endiselt järgida koroonaviirust ennetavaid reegleid. Seda peavad järgima ka planeeringute avalike väljapanekute korraldajad.

1. Planeeringute avalikel väljapanekutel peavad inimesed saama tutvuda kõigi planeeringu materjalidega selleks väljakuulutatud kohtades (linna- ja vallakeskused, linnaosad) nii elektroonselt kui ka mitteelektroonselt.

Kohalik omavalitsus peab tagama juurdepääsu ka paberkandjal avalikustatud materjalidele.

Eriolukorras katkestati avalik väljapanek, kuid nüüd on soovitatav avalikku väljapanekut taas rakendada, teavitades sellest avalikkust planeerimisseaduses sätestatud korras.

Planeeringute avalikustamise puhul soovitame lähtuda järgmistest suunistest:

– Soovitada võimaluse korral tutvuda planeeringu materjalidega elektroonilisel teel, andes selleks suuniseid ja selgitusi. Kohale tulemine on põhjendatud juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvuda ei saa.

– Paluda materjalidega tutvumise soovist ette teatada, et tagada nõuetekohased tingimused. See info tuleks märkida ka avaliku väljapaneku teates.

– Tagada mitteelektroonsete materjalidega tutvumise ohutus:

 • järgides 2 + 2 reeglit;
 • kasutades desovahendeid;
 • mitte lubades haigustunnustega inimesi kohalike omavalitsuste ruumidesse ja planeeringumaterjalidega kontakti;
 • juhindudes kehtestatud reeglitest ja arvestades võimalusega, et need võivad muutuda.

2. Eriolukorra tõttu edasi lükatud planeeringute avalikud arutelud. Vastavalt haldusmenetluse seaduse §-le 41 peab haldusorgan juhul, kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada tähtaja jooksul, viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu sooritamise tõenäolise aja ning näitama tähtajast mittekinnipidamise põhjuse. Toimingu sooritamise ehk avaliku arutelu korraldamise uus aeg on seotud avalike kogunemiste keelu lõppemisega.

Avaliku arutelu uus toimumise aeg tuleb teada anda kõigile inimestele ja asutustele, keda teavitati avalike arutelude toimumisest. Seda tuleb teha samade kanalite kaudu, kus teavitati avalikust arutelust ja ka selle edasilükkumisest varem.

3. Avalike arutelude ehk avalike koosolekute korraldamisel peab järgima Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 seatud reegleid.

3.1. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu puhul, kus käsitletakse menetlejale teadaolevate inimeste arvamusi ja vastuväiteid, tuleks arutelu korraldada elektroonselt. Kõik osapooled peavad selleks andma nõusoleku ja kinnitama, et vajalikud tehnilised tingimused on täidetud. Sama kehtib ka planeeringu heakskiitmise menetluses toimuvate arutelude kohta.

3.2. Üldplaneeringu, üldplaneeringu teemaplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu avalike arutelude puhul (v.a detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu, mille kohta vaata p 3.1), mille vastu tunneb huvi laiem üldsus ning kus ei ole võimalik osalejate ringi piiritleda, tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduse nr 172 nõudeid ja rakendada piiravate meetmete leevendamist järgmiselt:

 1. Lubada alates 18. maist 2020 avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab:
 • 2 + 2 nõude,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 10 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimese osalemise.
 1. Lubada alates 1. juunist 2020 avalikud koosolekud tingimusel, et koosoleku korraldaja tagab:
 • 2 + 2 nõude,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimese osalemise.
 1. Lubada alates 1. juulist 2020 avalikud koosolekud ja avalikud üritused tingimusel, et koosoleku või ürituse korraldaja tagab:
 • 2 + 2 nõude,
 • siseruumides maksimaalselt 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest,
 • välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimese osalemise.

Praeguses piirangutega olukorras on soovitatav pakkuda avaliku arutelu teates välja eelkõige veebi kaudu osalemist. Vajaduse korral tuleb selleks teha koostööd ka planeeringut koostava konsultandi bürooga.

Kokkuvõte:

 • Kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub võimalus, saab tulla avalikustamiseks ettenähtud kohta, sh kohaliku omavalitsuse keskusesse.
 • Selleks et tagada reeglite täitmine (ruumi piisavus ja isikute maksimaalne arv) ning arutelul osalejate terviseohutus, tuleb kohapeal osaleda soovijad varem registreerida. See info on otstarbekas avaldada juba avaliku arutelu kohta ilmuvas teates.
 • Vajaduse korral tuleb hajutada arutelude toimumise kellaaegu või päevi selliselt, et oleks tagatud terviseohutus.
 • Aruteludes kohapeal osalejad peavad olema terved. Tuleb tagada ennetavad meetmed, nt desovahendid jm. Haigustunnustega inimesi ei tohi aruteludele lubada.
 • Juhinduda tuleb üle riigi kehtestatud reeglitest ja arvestada võimalusega, et need võivad muutuda.

Täname mõistmast, et alates 18.05.2020 jõustunud uued nõuded ei ole tavaolukord. Erandlik olukord tingib erakorralisi meetmeid. Esikohal on rahva tervis ja ohutus. Planeeringute koostamise korraldajate vastutustundlik käitumine tagab planeerimisprotsesside ühetaolisuse ja õigusselguse ning osalejate turvalisuse.

Viimati uuendatud: 29.05.2020 10:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.