Eksamid üldhariduskoolides

Ava kõik vastused

Riigieksamid toimusid mai lõpus ja juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Viimati uuendatud: 09.06.2020 17:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eriolukorra algusest kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni võib kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, mida ei pea teisendama viiepallisüsteemi. Kursusehinded pannakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Juhul kui eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole õppenõukogu otsusel võimalik kursusehinnet välja panna numbrilise hindena, võib kursusehindeks panna „arvestatud/mittearvestatud“. Sama kehtib lõputunnistusele kantavate kooliastmehinnete puhul.

Viimati uuendatud: 11.06.2020 13:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esialgse kava järgi toimuvad 2019/2020. õppeaasta lisaeksamid järgmiselt:

  1. eesti keel (kirjalik) – 10. oktoober 2020. a;
  2. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 11. oktoober 2020. a;
  3. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 11.–13. oktoober 2020. a;
  4. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. september 2020. a;
  5. inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26. september – 2. oktoober 2020. a;
  6. matemaatika (kirjalik) – 17. oktoober 2020. a.

Need kuupäevad on ministeeriumitele ning koolijuhtide ja õpetajate ühendustele kooskõlastamiseks saadetud ministri määruse eelnõus ja võivad kooskõlastamise jooksul veel muutuda.

Lisainfo: innove@innove.ee

Viimati uuendatud: 12.06.2020 09:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lisaeksamile saab registreeruda 6. juunist kuni 17. juulini 2020. a.

Lisaeksamitele saavad registreeruda kõik 2019/2020. õppeaastal kooli lõpetanud ja eelmistel aastatel gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikud.

Gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilased saavad lisaeksamile registreeruda Eksamite Infosüsteemi kaudu (www.eis.ee).

Lisainfo: innove@innove.ee

Viimati uuendatud: 30.06.2020 15:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud. Loovtöö ei ole põhikooli lõpetamise riiklik tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas seda on eriolukorda arvestades võimalik teha või mitte. Kui eriolukorra tõttu polnud võimalik loovtööd teha, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid tegemata. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerunud, saavad soovi korral teha eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus ja juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka gümnaasiumi riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad teha õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Viimati uuendatud: 17.05.2020 12:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.