Laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Ava kõik vastused

Noorsootööasutuste töökorralduse üle otsustab pidaja Noorsootööasutuste (sh avatud noortekeskuste, huvikoolide, huviringide, noortelaagrite ja malevate) töökorralduse üle otsustab pidaja, kes informeerib kujunenud olukorrast kohalikku omavalitsust kui noorsootöö korraldajat vallas või linnas.

Oluline on tagada noorsootöö teenuste järjepidevus ning toetada noortevaldkonna töötajaid, et nemad saaksid omakorda pakkuda tuge neile noortele, kes seda kõige enam vajavad. Noorsootööasutuste tegevus viiruse leviku tõkestamiseks lähtub samadest põhimõtetest nagu haridusasutuste puhul ning asutuste täielik sulgemine jääb viimaseks abinõuks.

Huvitegevuse ja -hariduse pakkujad peavad koostöös pidajaga mõtlema läbi, kuidas koroonaviiruse leviku tingimustes riske maandada. Tegevust läbi viies on oluline silmas pidada, et järgitaks hügieeninõudeid, haigena tegevustes ei osaletaks ning vähendatakse lähikontaktide hulka. See tähendab võimalusel tegevuse hajutamist ning näiteks erinevate rühmade vaheliste kokkupuudete vähendamist.

Vajadusel korraldatakse töö ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid. Juhul, kui noorsootöö asutuste ruumid otsustatakse sulgeda, on oluline jätkata noorsootöö tegevustega, kasutades selleks nutika noorsootöö võimalusi.

Tegevuste elluviimisel on võimalik saada tuge Haridus- ja Noorteametilt ning Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilistelt partneritelt noortevaldkonnas.

Täpsemat infot konkreetse kooli või ringi töökorralduse kohta jagavad huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad.

Alates 18.08 ei kehti huvitegevuse ja huvihariduse pakkumisel enam siseruumides kuni 50-protsendilise täitumuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud. Seni valitsuse korralduses sätestatud piiranguid asendavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks koostatud soovitused, mille leiab https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Viimati uuendatud: 01.09.2020 18:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Võimalusel tuleb paigutada erinevate rühmade noored eraldi hoonetesse või majutusruumidesse.

Toitlustamisel tuleb järgida tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid.

Viimati uuendatud: 03.07.2020 09:39

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.