Lasteaiad

Ava kõik vastused

Jah. Lasteaiad saavad jätkata tavapärast tööd, ent silmas tuleb pidada vajalikke ohutusmeetmeid.

Juhised lasteaedade ja -hoidude töö korraldamiseks: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.05.13_lasteaedade_juhis.pdf (13.05)

Viimati uuendatud: 03.06.2021 09:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vabariigi Valitsus soovitab vanematel viia lapsed lastehoidudesse ja koolieelsetesse lasteasutustesse (lasteaed) ainult vältimatu vajaduse korral.

Lasteaia ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab selle pidaja. Kohalik omavalitsus peab vanemate soovil tagama võimaluse käia lasteaias kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga. Pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. Lasteaedade sulgemisel on suur mõju üldisele elukorraldusele, mistõttu on oluline tagada lasteaedade ja -hoidude lahtiolek ka viiruse leviku kasvades.

Lasteadades võib tegutseda tavapärases rühmade koosseisus. Kõiki tegevusi läbi viies tuleb vältida rühmade vahelisi kokkupuuteid. Oluline on vähendada ka asutuse personali ja haridustöötajate omavaheliste kontaktide hulka.

Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Üritusi soovitame korraldada vaid rühma kaupa. Üritusi korraldades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja riskide maandamise võimalusi.

Lasteasutustes, kus on oma mänguväljak või õueala, on lastel soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Lasteasutused, kellel puudub oma mänguväljak või õueala, peavad õue minnes tagama laste ja töötajate nakkusohutuse (sh vältima lähedasi kontakte teiste inimestega). Eri rühmade omavahelisi kokkupuuteid õuealal tuleks vältida.

Terviseamet on saatnud lasteasutustele juhendi, mida tuleb laste ja lasteaia töötajate tervise kaitseks järgida. Selles antakse täpsemad juhised meetmete kohta, mida tuleb lasteaias rakendada.

Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga 15.11.2020

Vajalike isikukaitsevahendite hankimise korraldab lasteasutus koostöös lasteasutuse pidajaga.

Viimati uuendatud: 10.03.2021 09:48

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Soovitame nakkusohu vältimiseks viibida võimalikult palju õues.

Küll aga on soovitatav piirata erinevate rühmade omavahelist kokkupuudet ka väljas.

Viimati uuendatud: 22.04.2021 18:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Selle otsustab iga lasteaed ise. Kindlasti tuleb igas lastehoiu kohas järgida väga põhjalikult hügieenireegleid. Piirata tuleb hoonesse sisenevate inimeste hulka ning haigusnähtudega inimesi majja mitte lubada. Ka rühmad ei tohiks omavahel kokku puutuda.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 21:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lapse lasteaeda mittelubamine peab olema põhjendatud. See võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui on teada, et on rikutud kodus püsimise nõuet, laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikmega või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta. Kui sellised asjaolud puuduvad, siis peab lasteaia pidaja otsima sobiva lahenduse.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada vajaduse korral lasteaiakoht kõigile lastele, kelle vähemalt üks vanem on omavalitsusse sisse kirjutatud. See tähendab, et juhul, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kindlasti jälgi enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja ära vii lasteaeda haigusnähtudega last. Lasteaial on õigus haiged lapsed koju saata.

Viimati uuendatud: 02.11.2020 23:31

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellist kohustust ei ole.

Jälgida tuleb seda, et lasteasutuses ei tohi viibida haigustunnustega lapsed, lapsevanemad ja töötajad.

Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia juhataja leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima lahenduse riskide maandamiseks.

Viimati uuendatud: 31.08.2020 17:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Üritusi on soovitatav korraldada selliselt, et korraga oleks koos ainult ühe rühma lapsed.

Ekskursioone ja muid väljaspool toimuvaid üritusi korraldades tuleb silmas pidada, et praegu on esmatähtis vähendada inimestevahelisi kontakte. Kui üritus siiski toimub, tuleks see korraldada nii, et koos oleksid eelkõige need lapsed, kes nagunii igapäevaselt ühes rühmas kokku puutuvad. Külastatavas paigas tuleb järgida ka seal kehtivaid reegleid.

Mistahes üritust korraldades on oluline, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring.

Viimati uuendatud: 10.05.2021 12:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.