Sportimine, laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Ava kõik vastused

Erinevatele vanuserühmadele kehtivad järgmised reeglid:

Meelelahutusasutustes käimine (nt kino, teater), toitlustusasutustes kohapeal söömine, erinevatel üritustel osalemine jms kontrollitud tegevustest osavõtmine:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 17 (kaasa arvatud):

 • Kontrollitud tegevustes saavad osaleda vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud (st haiguse läbi põdenud ja vaktsineeritud) või COVID-19 haiguse läbi põdenud lapsed ning noored
 • Osaleda saab ka negatiivse testitulemusega: tõendina sobivad enne tegevuses osalemist nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne tehtud PCR, kuni 48 tundi enne tehtud antigeen-RTD test kui ka üldapteegis enesetestimiseks mõeldud kiirtest, mille kohta on väljastatud tõend.

Vanus 18+

 • Kontrollitud tegevustes osalemiseks peavad täisealised olema vaktsineeritud, vaktsineerituga võrdsustatud või COVID-19 haiguse läbi põdenud
 • Negatiivsest testitulemusest osalemiseks ei piisa.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus- ja õpe, spordivõistlustel osalemine ning õppekava täitmise raames toimuvad muuseumi- ja näituseasutuste külastused:

Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud:

 • Piirangud puuduvad: COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitada vaja ei ole

Vanus vanus 12 aastat ja kolm kuud kuni 18 (kaasa arvatud) ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad noored:

 • Ei pea esitama COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja neil ei esine haigusnähte.

Näiteks 17-aastane kooliõpilane saab seega osaleda ilma piiranguteta tantsutrennis ja käia klassiekskursioonil muuseumis, kuid kino või restorani külastuseks peab ta esitama kas kehtiva COVIDi tõendi või nõuetekohase negatiivse testitulemuse tõendi. 18- või 19-aastane õpilane saab aga osaleda jalgpallitrennis tõendit või testi negatiivset tulemust esitamata, kuid kino või restorani saab ta külastada üksnes kehtiva COVIDi tõendiga (negatiivne testitulemus tõendina ei piisa).

Viimati uuendatud: 15.11.2021 13:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiskasvanud ainult testitõendi alusel ujulasse, spordiklubisse või spaasse ei pääse. 18-aastased ja vanemad peavad esitama kehtiva tõendi, et nad on koroonaviiruse vastu kas vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel end vaktsineerida, saab ta tegevustes osaleda vastava arstitõendi ettenäitamisel.

Ainult negatiivse testitõendi alusel saavad kontrollitud tegevustes osaleda üsknes alealised (vanus alates 12 aastat ja kolm kuud), neile aga kehtib siinkohal erand: kuni 18-aastased ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad haigusnähtudeta üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilased sportimisel ja treenimisel COVIDi tõendit esitama ei pea, kuna neil on üldjuhul võimalus end oma haridusasutuses regulaarselt testida.

Korraldajatel on kohustus kontrollida tõendite kehtivust koos isikut tõendava dokumendiga.

Viimati uuendatud: 12.11.2021 12:54

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lubatud on üksi või koos kaaslastega sportimine ja treenimine, kui tegemist ei ole nt mõne klubi või muu organisatsiooni poolt korraldatud tegevusega, millega kaasneb ka majanduslik tulu. Kui tegevusega kaasneb tulu teenimine, tuleb rakendada korraldatud tegevustele kehtivaid kontrollmeetmeid, sest sellisel juhul võib olla tegemist isikutega, kes igapäevaselt omavahel ei lävi, ning tõstavad seetõttu riski koroonaviiruse levikuks.

COVIDi tõend

Lapsed ja noored

 • Nooremad kui 12 aastat ja kolm kuud COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea
 • Vanusevahemikus 12 aastat ja kolm kuud kuni 18 aastat ja 2021/2021. õppeaastal 19-aastaseks saavad koolilapsed ja -noored sportimisel, treeningutel ja spordivõistlustel võisteldes COVIDi tõendit või negatiivset testitulemust esitama ei pea tingimusel, et nad on haigustunnusteta ning õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna noori testitakse koolides mitu korda nädalas toimuvatel sõeltestimistel.

Erand: koolilapsed ning -noored alates vanusest 12 aastat ja kolm kuud peavad võistlejana tõendi esitama ka rahvajooksudel, elamusretkedel, matkadel ja teistel sarnastel liikumisüritustel, kus enamus osalejaid tegelevad harrastusspordiga nagu näiteks Tallinna Maraton, Tartu Maastikumaraton jne. Alla 18-aastastel aktsepteeritakse lisaks vaktsineeritus- ja läbipõdemisetõendile ka negatiivset testitulemust (sobivad nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtest). Täiskasvanutel (18+) negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

Täiskasvanud (sh 18-19-aastased noored, kes koolis ei käi) saavad sportida ja treenida

 • COVIDi tõendiga, et on läbinud vaktsineerimiskuuri, saanud täiendava doosi või haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini (nn vaktsineerituga võrdsustatud) mitte rohkem kui aasta tagasi
 • tõendiga, et on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • arstitõendiga, mis kinnitab, et inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVIDi tõendite kehtivust koos isikut tõendava dokumendiga. QR-koodiga tõendeid tuleb kontrollida digitaalselt, et veenduda nende ehtsuses.

COVIDi tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks metsas või linnatänavatel. Oluline on siinjuures arvestada, et piiratud alaks tuleb lugeda ka nt stardikoridori, enne stardikoridori sisenemist toimuvat võistlejate kontrolli, numbrite väljastamist jm. Seega isegi, kui spordiüritus ise toimub piiramata alal, tuleb korraldajatel sellistel juhtudel tagada eelnev COVIDi tõendite kontroll.

Erand: COVIDi tõendit ei pea esitama sportlased, kes treenivad ja võistlevad sportmängu meistriliiga klubi või spordialaliidu all ja kelle suhtes on riskianalüüsis ette nähtud vastavad riskide maandamise meetmed, sealhulgas regulaarne testimine.

Hajutatus

Siseruumides on tuleb tagada inimeste hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues kuni 2000 inimest.

Kaitsemask

Avalikus siseruumis on kaitsemask kohustuslik, välja arvatud juhul, kui maski ei ole võimalik või mõistlik kanda (näiteks vahetul sportimisel, veega kokkupuutel jne). See tähendab, et maski tuleb kanda näiteks fuajees ja riietusruumis, kuid mitte duširuumis ega basseinialal. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Tegevus peab lõppema hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused (sh spordiüritused) peavad lõppema hiljemalt kell 23.00. Öisel ajal, 23:00 kuni 06:00, on avalikud siseruumid (sh spordiklubid, jõusaalid, ujulad jne) külastajatele suletud ning kohapeal saavad vajadusel viibida ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piirangud sise- või välitingimustes on kehtestatud sõltumata sellest, mis eesmärgil või kui lühikest aega seal viibitakse. Seega peavad ka peavad hoonesse sisenemisel esitama kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Üksnes negatiivsest testitulemusest tõendina ei piisa.

Viimati uuendatud: 25.10.2021 14:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sõltub osaleja vanusest.

 • Alla 12 aasta ja kolme kuu vanused COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust osalemiseks esitama ei pea.
 • 12 aasta ja kolme kuu vanused kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavad haigustunnusteta lapsed ja noored COVIDi tõendit näitama ei pea, kui nad õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna neil on võimalus osaleda koolides mitu korda nädalas toimuvatel kiirtestimistel.
 • Täiskasvanud (ja 18-19-aastased, kes koolis ei käi) peavad osalemiseks esitama kehtiva COVIDi tõendi vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, saab ta tegevustest osa võtta vastava arstitõendi ettenäitamisel.

Juhul, kui noor ei õpi üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, tuleb tal sarnaselt täiskasvanutele esitada kehtiv COVIDi tõend. Lisaks vaktsineeritus- ja läbipõdemistõendile aktsepteeritakse alla 18-aastastel tõendina ka negatiivset testitulemust: sobivad nii tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD kui ka üldapteegis kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtest. Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVIDi tõendina ei piisa.

COVIDi tõendeid ei tule kontrollida ka puuetega inimestele suunatud huvi- ja liikumistegevustes.

Viimati uuendatud: 17.11.2021 21:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhendi "Praktilised juhised laagrite ja malevate korraldamiseks COVID-19 nakkuse leviku perioodil". Lisainfo vajadusel pöörduge palun e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0535 ja 5690 0340.

Viimati uuendatud: 22.10.2021 00:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Spordivõistlustel, spordi- ja liikumisüritustel kehtivad järgmised reeglid:

COVIDi tõend

Lapsed ja noored

 • Alla 12-aasta ja kolme kuu vanused COVIDi tõendit ega negatiivset testitulemust esitama ei pea olenemata sellest, kas nad võistlevad ise või osalevad üritusel pealtvaatajana
 • 12 aasta ja kolme kuu vanused kuni 18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2021. õppeaastal 19-aastaseks saavad koolilapsed ja -noored, kes osalevad spordiüritusel võistlejana, COVIDi tõendit või negatiivset testitulemust esitama ei pea tingimusel, et nad on haigustunnusteta ning õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, kuna noori testitakse koolides regulaarselt toimuvatel sõeltestimistel.
 • Juhul, kui noor osaleb üritusel pealtvaatajana (või ei õpi koolis), tuleb tal esitada kehtiv COVID-tõend. Alla 18-aastastel aktsepteeritakse lisaks vaktsineeritus- ja läbipõdemisetõendile ka negatiivset testitulemust (tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi varem tehtud PCR, kuni 48 tundi varem tehtud antigeen-RTD või üldapteegis kuni 48 tundi varem ise tehtud antigeeni kiirtest). Täiskasvanutel negatiivsest testitulemusest COVID-tõendina ei piisa.

Erand: üle 12 aasta ja kolme kuu vanused koolilapsed ning -noored peavad võistlejana tõendi esitama ka rahvajooksudel, elamusmatkadel ja teistel sarnastel liikumisüritustel, kus enamus osalejaid tegelevad harrastusspordiga nagu näiteks Tallinna Maraton, Tartu Maastikumaraton jne.

Täiskasvanud (sh 18+ noored, kes koolis ei käi) saavad osaleda:

 • COVIDi tõendiga, et on läbinud vaktsineerimiskuuri, saanud täiendava doosi või haiguse läbi põdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini (nn vaktsineerituga võrdsustatud) mitte rohkem kui aasta tagasi
 • tõendiga, et on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • arstitõendiga, mis kinnitab, et inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVIDi tõendite kehtivust koos isikut tõendava dokumendiga.

COVIDi tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks metsas või linnatänavatel. Oluline on siinjuures arvestada, et piiratud alaks tuleb lugeda ka nt stardikoridori, enne stardikoridori sisenemist toimuvat võistlejate kontrolli, numbrite väljastamist jm. Seega isegi kui võistlus ise toimub piiramata alal, tuleb korraldajatel enne starti tagada eelnev COVIDi tõendite kontroll.

Erand: COVIDi tõendit ei pea esitama sportlased, kes treenivad ja võistlevad sportmängu meistriliiga klubi või spordialaliidu all ja kelle suhtes on riskianalüüsis ette nähtud vastavad riskide maandamise meetmed, sealhulgas regulaarne testimine.

Kaitsemask

Avalikus siseruumis on kaitsemask kohustuslik, välja arvatud juhul, kui maski ei ole võimalik või mõistlik kanda (näiteks vahetul sportimisel, veega kokkupuutel, duširuumis, saunas ja basseini ääres jne). Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist. Maskina ei lähe arvesse sall, torusall, krae, visiir või muu ese, mis ei ole selgelt mõeldud kaitsemaskina kandmiseks. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel maski kanda, peab ta vastunäidustuse kohta esitama arsti tõendi.

Hajutatus

Siseruumides on oluline tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele.

Osalejate piirarv

Üritustel ja tegevustes saab sisetingimustes osaleda kuni 1000 ja õues 2000 inimest.

Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 23:00 (piirang ei kehti ajutiselt 31.12.2021 - 02.01.2022 hommikuni)

Üritused ja tegevused, sh spordivõistlused, peavad lõppema hiljemalt kell 23:00. Tegevuse eest vastutav isik peab tagama, et öisel ajal (23:00 kuni 06:00) on asutuse avalikud siseruumid külastajatele suletud ning kohapeal viibivad vajadusel ainult tegevuse toimumise koha omanik või tema esindaja, töötajad ja hädaabitööde tegemisega seotud isikud.

Piirangu eesmärk on vältida inimeste koondumist õhtusel ajal siseruumides ja vähendada selliste inimeste vahelisi kontakte, kes üksteisega iga päev ei suhtle.

Viimati uuendatud: 22.12.2021 15:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.