Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Eksamid koolides

Ava kõik vastused

Tulenevalt valitsuses 4. mail heaks kiidetud määrusest ei toimu 2019/2020. õppeaastal 9. klassi riigieksameid. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Aastahinded peavad olema vähemalt rahuldavad või arvestatud. Samas õppenõukogu otsusega saab anda lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes aines nõrk või puudulik. Neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha.

Gümnaasiumi riigieksamid ei ole sel õppeaastal lõpetamise tingimuseks ehk siis need on vabatahtlikud. Tänavu on gümnaasium võimalik lõpetada ka kooliastmehinnetega, mis on vähemalt rahuldavad või arvestatud. Gümnaasiumilõpetajatele, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgkoolis, luuakse võimalus teha järgmised riigieksamid:

  • eesti keel või eesti keel teise keelena,
  • matemaatika,
  • üks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksam.

Riigieksamid tuleb teha juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, millele pääsemiseks seda nõutakse. Näiteks nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis on riigieksamite tulemused vastuvõtutingimuseks enamikul bakalaureuseõppe ja integreeritud õppe õppekavadel.

Riigieksamid toimuvad mai lõpus ja juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Riigieksamite toimumise ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 1.–3. juuni 2020
  • matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad teha õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja -piiranguid silmas pidades. Täpsemad juhised edastab koolidele SA Innove.

Viimati uuendatud: 06.05.2020 10:43

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tasemetöid sel õppeaastal ei toimu.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 20:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud. Loovtöö ei ole põhikooli lõpetamise riiklik tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas seda on eriolukorda arvestades võimalik teha või mitte. Kui eriolukorra tõttu polnud võimalik loovtööd teha, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid tegemata. Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerunud, saavad soovi korral teha eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami. Riigieksamid toimuvad mai lõpus ja juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Järgmise õppeaasta esimesel poolel korraldatakse ka gümnaasiumi riigieksamite lisaeksamid. Neid saavad teha õpilased, kes ei ole kevadel riigieksamitel käinud või kes ei ole oma riigieksamite tulemustega rahul.

Viimati uuendatud: 17.05.2020 12:36

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui olukord riigis paraneb piisavalt, võib gümnaasiumikatseid korraldada pärast 15. maid. Selleks on kaks võimalust.

  1. Õpilased teevad katsed kodus.
  2. Katsed tehakse koolimajas nii, et ühte ruumi ei kogune korraga üle 10 inimese ning õpilased on hajutatud eri ruumidesse.

Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise. Juba praegu on nii ülikoolid kui ka paljud gümnaasiumid Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitanud, et nad otsivad sobilikke lahendusi ja on valmis paindlikult tegutsema.

Viimati uuendatud: 15.04.2020 10:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole muutunud. Lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestub, siis kooli lõpueksam. Eriolukorra ajal ei olnud võimalik sooritada ei kutse- ega lõpueksamit, need lükkuvad edasi kuni olukorra muutumiseni. Seega on võimalik, et ka kutseõppe lõpetamine lükkub edasi.

Kriisiolukorras ei pea Haridus- ja Teadusministeerium otstarbekaks muuta nii põhimõttelist otsust nagu kutseõppe lõpetamine kutseeksamiga. Kutseandjad on paindlikud ja koostöövalmis, et leida võimalusi kutseeksamite korraldamiseks käesoleval aastal ja edaspidi, arvestades kehtivate piirangutega.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 15:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Sellekohane vabas vormis avaldus koos põhjendusega tuleb esitada sihtasutusele Innove (aadressil innove@innove.ee) hiljemalt 12. maiks.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 18:30

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.