Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Kutseharidus, täiskasvanuharidus ja täiendkoolitus

Ava kõik vastused

Iga juhtumit tuleb hinnata eraldi, kuid üldised põhimõtted on järgmised.

  • Õpilaste praktika või töökohapõhine õpe võib jätkuda või alata, kui tööandja, õpilane ja alaealise puhul ka vanem sellega nõus on.
  • Ühiselamus elavad õpilased tuleks saata koju. Kui õpilane osaleb ettevõttes praktikal, on erivajadustega või välismaalane ega saa mõjuval põhjusel koju minna, siis võib kool otsustada ka teisiti.
  • Tegevustes tuleb juhinduda eriolukorra juhi korraldustest.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 15:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välisreise kool korraldada ei tohi, sest olukord sihtriigis võib muutuda. Riskid ei ole seotud mitte ainult viiruse leviku, vaid ka liikumis- ja reisimispiirangutega. Kui õpilane on läinud välismaale juba enne eriolukorda, siis pärast tagasitulekut peaks ta püsima kodus.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 21:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevenesid 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele. Leevendused kehtivad ka täienduskoolitusasutustele.

Alates 1. juunist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 13:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Vabariigi Valitsuse korraldusega leevesid oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele. Leevendused kehtivad ka täienduskoolitusasutustele ning huvitegevuse ja -hariduse pakkujatele st ka keeltekoolidele.

Alates 1. juunist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Alates 15. maist lubati osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli minna üle distantsõppele.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 13:58

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kutseõppe korraldus on väga paindlik. Õpilasi võetakse vastu ja nad ka lõpetavad kooli aasta ringi. Seetõttu lähtuvad koolid õppetöö korraldamisel alates 15. maist iga üksiku õpperühma õppekava läbimise seisust. Samuti võtavad koolid arvesse õppetöö, praktika ning kutseeksami korraldamise võimalusi. Õppetöö korraldamise üle otsustab kool juhtumipõhiselt.

Kui teooriaõpe ja praktika toimuvad koolihoones,

  • võib olla ruumis kuni 10 õpilast, arvestades sellel hetkel kehtivaid piiranguid;
  • tuleb vältida tegevuste ja liikumisteede ristumist, järgides ohutusnõudeid;
  • tuleb õppetöö hajutada eri ruumidesse ja eri aegadele, nii et välditakse suurte rühmade kokkupuudet.

Praktikal olevad õppijad on ka eriolukorra ajal tohtinud elada kooli ühiselamus. Kui kontaktõpet jälle lubatakse, tohivad õpilased ühiselamutes majutuda, kui nad järgivad sellel ajal kehtivaid piiranguid.

Viimati uuendatud: 20.04.2020 15:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õppekorraldus on kooli otsustada, kuid riskirühma kuuluvate õpilaste ja õpetajate osalemist kontaktõppel peab vältima. Kui vaja, tuleb leida teistsugune lahendus lisatuge vajavate õpilaste toetamiseks. Näiteks võib jätkata koduõpet, kuid suurendada õpetajapoolset individuaalset toetust ja kaasata tugispetsialiste.

Viimati uuendatud: 21.04.2020 11:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui täienduskoolitusasutuse pidaja ei ole pakkunud koduõpet, tuleks esmalt ühendust võtta koolitusasutusega. Tähtis on vaadata üle sõlmitud koolitusleping, mida mõlemad pooled peavad koolitusteenuse pakkumisel järgima. Lisaks tuleks tutvuda ka õppekorralduse alustega, mis reguleerivad muu hulgas õppetasu maksmise ning tagastamise korda. Juhul kui täienduskoolitusasutuse pidaja ei täida sõlmitud koolituslepingut ja õpet ei toimu, on õppijal õigus leping koolituslepingus sätestatud tingimustel üles öelda.

Viimati uuendatud: 21.04.2020 11:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.