Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Lasteaedade töö

Ava kõik vastused

Lasteaedade täielik sulgemine halvaks elutähtsad teenused, mille pakkumisega on seotud paljud lapsevanemad. Lasteaialapsi ei saa üksi koju jätta.

Kui see on aga vähegi võimalik, kutsume lapsevanemaid üles jääma lapsega koju. Kindlasti tuleb jälgida pereliikmete tervist ning mitte saata lasteaeda haigeid, haigustunnustega või hiljuti välismaal käinud lapsi. Lasteaial on õigus selline laps koju saata.

Munitsipaallasteaia ja -hoiu lahtioleku ning töökorralduse üle otsustab kohalik omavalitsus, eraasutuse puhul selle pidaja.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 22:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lasteaia ja muu lastehoiukoha lahtioleku ja töökorralduse üle otsustab selle pidaja. Munitsipaallastehoiu koha puhul on selleks kohalik omavalitsus. Otsust tehes tuleb lähtuda konkreetse piirkonna olukorrast. Eesmärgiks on tagada nii kaua kui võimalik normaalne elurütm. Siiski soovitame kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Haigeid, haigustunnustega ja hiljuti välismaalt tulnud lapsi ei tohi lasteaeda viia.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 22:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud lasteadadele järgmised juhised.

  • Mistahes haigusnähtudega inimest hoonesse ei lubata.
  • Lapsevanemad ja võõrad hoonesse ei sisene. Laps antakse üle väljaspool hoonet.
  • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
  • Hoones olevate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult väike.
  • Rühmade vahel ei liiguta ja sealsete inimestega ei suhelda. Lasteaias asuvad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
  • Jälgitakse kõigi lasteaias viibijate tervist, et ennetada ja märgata haigusnähte. Haigestumise vältimiseks rakendatakse meetmeid (näiteks kätepesu, desovahendite kasutamine).
  • Lasteaia tööd ümber korraldades arvestatakse Terviseameti soovitusi suure riskiga töötajate (kõrge vanus, kroonilised immuunsust vähendavad haigused jmt) kohta.
  • Kui lasteaias tuvastatakse haigusnähtudega inimene, isoleeritakse ta viivitamatult. Olukord lahendatakse nii, et nakkuse levik on takistatud ja Terviseameti suuniseid on arvestatud.

Lasteaia direktoril on õigus koostöös kohaliku omavalitsusega oma tööd ümber korraldades leida optimaalne lahendus, sealhulgas kaugõpe vanematele vanuserühmadele.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lasteaiad jätkavad tööd nagu seni, järgides hoolikalt hügieenireegleid ja muid ettevaatusabinõusid. Kahemeetrise vahemaa nõuet tuleb täita, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Lasteaedade igapäevatöös pole kahemeetrise vahe hoidmise nõue mõistlikult tagatav.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Munitsipaallasteaia puhul otsustab selle kohalik omavalitsus. Erahoiu puhul sõltub kohatasu maksmine kokkuleppest, milleni erahoiu pidaja, lapsevanem ja kohalik omavalitsus jõuavad.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 21:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Küll aga pole soovitav rühmi omavahel kokku lasta.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 21:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Selle otsustab iga lasteaed ise. Kindlasti tuleb igas lastehoiu kohas järgida väga põhjalikult hügieenireegleid. Piirata tuleb hoonesse sisenevate inimeste hulka ning haigusnähtudega inimesi majja mitte lubada. Ka rühmad ei tohiks omavahel kokku puutuda.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 21:59

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lastehoiu peab tagama kohalik omavalitsus.

Viimati uuendatud: 27.03.2020 22:08

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lasteaia lahtioleku ja töökorralduse otsustab

  • munitsipaallasteaia ja -hoiu puhul kohalik omavalitsus,
  • eraasutuse puhul selle pidaja.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada vajaduse korral lasteaiakoht kõigile lastele, kelle vähemalt üks vanem on omavalitsusse sisse kirjutatud. See tähendab, et juhul, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Lapse lasteaeda mittelubamine peab olema põhjendatud. See võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui on teada, et on rikutud kodus püsimise nõuet, laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikmega või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta. Kui sellised asjaolud puuduvad, siis peab lasteaia pidaja otsima sobiva lahenduse.

Kutsume lapsevanemaid siiski üles jätma lapsed koju, kui see on vähegi võimalik.

Kindlasti jälgi enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja ära vii lasteaeda haigusnähtudega last. Lasteaial on õigus haiged lapsed koju saata.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 22:32

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õpetaja saab vormistada koolivalmiduskaardi, tuginedes lapse töödele ja arengu hindamise materjalidele, mis on kogunenud kogu õppeaasta jooksul. Vajadusel võib korraldada individuaalseid arenguvestlusi lapsevanemate ja lapsega.

Koolivalmiduskaardi väljastamiseks võib kasutada elektroonilisi õppekeskkondi (Eliis, e-lasteaed).

Viimati uuendatud: 20.04.2020 09:41

Kas said vastuse oma küsimusele?

Lõpetamisi on võimalik korraldada paindlikult ning lähtudes toimumise hetkel kehtivatest reeglitest: näiteks väikestes gruppides vabas õhus ja distantsi hoides. Soovitame lasteaedadel pidada nõu nii lastevanemate kui ka kohaliku omavalitsusega, et kindlaks teha, millised on võimalused muuta lasteaia lõpetamine lastele meeldejäävaks, tagades samas kõigi turvalisuse ning tervise kaitse.

Endiselt tuleb juhinduda ka 2+2 reeglist.

Alates 1. juunist kehtivad piirangud: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist kehtivad piirangud: • Lubatud tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese. • Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga..

Viimati uuendatud: 02.06.2020 13:52

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.