Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Õpe välismaal

Ava kõik vastused

Kahjuks ei, sest välismaale õppima suundumine ja sealsete õpingute katkestamine on isiklik otsus.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 19:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õpingute katkestamine välismaal sõltub ülikooli reeglitest ja/või ülikooliga sõlmitud õppelepingust. Eestis on võimalik kõrgkoolidesse sisse astuda vastavalt koolide poolt seatud tingimustele ja ajaraamile. Seni omandatud kogemusi ja õppeaineid võib olla võimalik üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise protsessi VÕTA raames.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 20:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide projekte puudutavates küsimustes palume jälgida informatsiooni sihtasutuse Archimedese veebilehel või pöörduda oma lepingujärse kontaktisiku poole sihtasutuses.

Viimati uuendatud: 18.05.2020 15:35

Kas said vastuse oma küsimusele?

Juhul kui projekt/õpiränne võimaldab tegevusi, mis ei eelda mobiilsust ja on partneritega kooskõlastatud, siis võib projektiga edasi minna. Kõik reisid ja rahvusvahelised üritused, mis on kavas enne 18. maid 2020, tuleb edasi lükata ja kulutusi palume mitte teha. Sõltuvalt projekti tegevustest võib olla otstarbekas lükata projekti tähtaega edasi. Uue tähtaja täpsustamiseks suhelge palun oma koduülikooli või projekti koordinaatori ja projekti partneritega.

Viimati uuendatud: 24.04.2020 17:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Õpirände/projekti tegevused saab eriolukorra tõttu vajadusel edasi lükata, tühistada, katkestada või võimalusel jätkata projektiga distantsilt. Suhelge palun partneriga edasiste tegevuste üle otsustamiseks ja informeerige otsustest oma teisi partnereid ja saatvat organisatsiooni/ülikooli, kes omakorda teavitab nendest SA Archimedest.

Juhul kui projekt katkeb, aktsepteerib SA Archimedes toetuslepingu raames kulusid juhul, kui kindlustusleping kulutusi ei kata (aluseks kindlustusandja otsus) ning toetuse saaja on kasutanud kõiki võimalusi tehtud kulutuste tagasi saamiseks.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 20:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Juhul kui projekt võimaldab tegevusi, mis ei eelda mobiilsust ja on partneritega kooskõlastatud, siis võib projektiga edasi minna. Kõik reisid ja rahvusvahelised üritused, mis on plaanitud aega enne 18. maid 2020, tuleb edasi lükata ja kulutusi palume selleks ajaks mitte teha. Sõltuvalt projekti tegevustest võib olla otstarbekas lükata projekti tähtaega edasi. Uue tähtaja täpsustamiseks suhelge palun oma projekti koordinaatori ja/või projekti partneritega.

Viimati uuendatud: 24.04.2020 17:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Force majeure’i klausli kasutamine on sätestatud H2020 mudellepingu artiklis 51. Kulud kaetakse, kui need vastavad H2020 mudellepingu artiklis 6 sätestatud üldistele toetuskõlblikkuse tingimustele. Näiteks kui kohtumine/üritus jääb erakorraliste ja ettenägematute asjaolude (force majeure) tõttu ära, saab reisi- ja majutuskulud siiski katta H2020 meetmest, kui toetuskõlblikkuse tingimused on täidetud, seda isegi juhul, kui toetusesaaja ei reisinud ega osalenud kohtumisel/üritusel. Kui ettenägematute asjaolude tõttu tuleb tegevuse läbiviimiseks kanda täiendavaid kulusid, on need kulud toetuskõlblikud juhul, kui need on tegevuse läbiviimiseks vajalikud (nt tühistatud konverents korraldatakse hiljem).

Projekti toetussummat siiski suurendada ei saa.

Erakorralise või ettenägematu olukorra tekkimisel peavad toetusesaajad viivitamata võtma ühendust rahastamisasutusega, kes uurib juhtumispõhiselt force majeure’i eeskirjade võimalikku rakendamist. Lisaks peavad toetusesaajad tegema kõik võimaliku, et piirata ettenägematutest asjaoludest tekkivat kahju (nt püüdma tühistada lennupiletid, taotlema tühistatud lennu eest hüvitist kindlustuselt jne).  

Viimati uuendatud: 30.03.2020 21:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.