Kultuur ja meelelahutus

Ava kõik vastused

03.03-28.03 on avalikud üritused siseruumides (sh kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid) keelatud. Välistingimustes on avalikud üritused ja koosolekud lubatud kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest grupis, kehtb osalejate piirarv kuni 250 inimest ning ajavahemikul 21.00-6.00 on ürituste korraldamine keelatud.

Kuni 28.02 on avalikud koosolekud ja üritused sh teatrietendused, kinod, konverentsid lubatud järgmiste piirangutega:

 • siseruumides statsionaarse istekohaga avalikel üritustel tuleb täita ruumi kuni 50 protsendi täitumuse nõue istumise alal ning istumisel tuleb arvestada hajutatust. Siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest.
 • siseruumides statsionaarse istekohata avalikud üritused, näiteks kontserdid, on tegevused lubatud üksnes juhtudel, kui külastajad istuvad üritusel nummerdatud kohtadel ning istumine peab olema hajutatud, kehtib ruumi kuni 50 protsendi täitumise nõue. Üritusest tohib osa võtta kuni 200 inimest (kehtib alates 22.02.2021). Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud ajavahemikul 21.00 kuni 6.00;
 • välitingimustes avalikel üritustel, näiteks laadad ja kontserdid, kehtb osalejate piirarv kuni 250 inimest (kehtib alates 22.02.2021) ning ajavahemikul 21.00-6.00 on ürituste korraldamine keelatud;
 • siseruumides tuleb kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Valdajal tuleb tagada kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus kuni 50% ulatuses ning selle 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine.

Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+ 2 reeglit, siis tuleb see 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

Näide: 100 m2 poe korral on maksimaalne poe külastajate arv 100/2/4=12,5 inimest.

Külastajate maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada külastajaid kaupluse uksel kirjalikult.

Täpsemad nõuded inimeste gruppide suuruse kohta erinevate kohtade kaupa võib leida siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002?leiaKehtiv

 • Avalikuks kasutuseks oleva põrandapinna arvutamisel arvestatakse müügisaali, teenindussaali või üldkasutatava ruumi kogu põrandapinda koos inventariga kaetud alaga.

Viimati uuendatud: 04.12.2020 16:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei ole. 01.03-28.03 on avalikud üritused siseruumides (sh kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid) keelatud. Välitingimustes on avalikud üritused lubatud kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest grupis, ürituse osalejate piirarv on kuni 250 inimest, järgitakse desinfitseerimise nõudeid. Ajavahemikul 21.00-6.00 on väliürituste korraldamine keelatud.

Kuni 28.02 kehtivad avalikele üritustele (sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid) järgmised piirangud:

 • statsionaarse istekohaga avalikele koosolekutele ja üritustele (sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid) kehtib kuni 50 protsendi ruumi täitumuse nõue istumise alal ning istumine peab olema hajutatud, siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest;
 • siseruumides statsionaarse istekohata avalikud üritused, näiteks kontserdid, on lubatud üksnes juhtudel, kui külastajad istuvad üritusel nummerdatud kohtadel ning istumine on hajutatud. Üritusel võib osaleda kuni 200 inimest ning kehtib kuni 50 protsendiline ruumi täitumise nõue. Üritused peavad lõppema hiljemalt kell 21.00;
 • väljaspool istekohtade ala võivad inimesed liikuda 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada;
 • Välitingimustes on avalikud üritused, näiteks laadad, kontserdid jne, lubatud kui ürituse osalejate piirarv on kuni 250 inimest, järgitakse desinfitseerimise nõudeid. Ajavahemikul 21.00-6.00 on väliürituste korraldamine keelatud.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 09:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei tohi, restoranid tohivad olla avatud kuni 18.00-ni. Teenuse osutaja tagab, et ürituse toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 18-st kuni 06-ni üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.

Lisaks on 03.03-28.03 avalikud üritused siseruumides (sh kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid) keelatud. Välitingimustes on avalikud üritused lubatud kui on tagatud osalejate arv kuni 10 inimest grupis, ürituse osalejate piirarv on kuni 250 inimest, järgitakse desinfitseerimise nõudeid. Ajavahemikul 21.00-6.00 on väliürituste korraldamine keelatud.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 09:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

3.–28. märtsini peavad laste mängutoad olema suletud. Piirangut ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.

Alates 03. veebruarist võivad mängutoad üle Eesti olla avatud kui järgitakse järgmisi nõudeid:

 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
 • teenuse osutaja tagab, et meelelahutusteenuse osutamise kohas viibivad ajavahemikus kella 18.00 kuni 06.00 üksnes teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud;
 • teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 • teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 10:00

Kas said vastuse oma küsimusele?

Raamatukogu siseruumides asuvates lugemis-, teenindus- või internetisaalides ning teistes üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus kuni 50% ning selle raames tuleb järgida ka 2 + 2 reeglit.

 • Kohustuslik on kanda maski või katta nina ja suu avalikes siseruumides (raamatukogu lugemissaalides, internetipunktides, teeninduskohtades, konverentsidel, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes, täiendkoolitusel, täiendõppes, avalikel üritustel ning koolitusel). Erandiks on alla 12-aastased lapsed; inimesed, kel see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik; erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma; vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.
 • 50% piirangu täituvuse tagamiseks tuleb esmalt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%. 2 + 2 reegli järgimise tagamiseks tuleb 50% jagada neljaga, et igale külastajale jaguks 4 m2; piirang ei kehti koos liikuvatele perekondadele, iga päev samas lasteaiarühmas käivatele lastele ja erivajadustega inimestele või kui tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada. Raamatukogu iga saali uksele tuleb panna silt selle kohta, mitu külastajat võib samal ajal ruumis viibida.
 • Ülerahvastatuse vältimiseks tuleb vajaduse korral kasutusele võtta eelregistreerimise süsteem.
 • Internetiarvutites on meelelahutuslik tegevus keelatud. Lubatud on kasutada Riigi Teatajat, külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid, kasutada postkasti ja teha muid igapäevaeluks olulisi tegevusi.
 • Ühiskasutatavaid esemeid (nt internetiarvutit) tuleb iga kasutuskorra järel desinfitseerida. Raamatukogu peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste järgi.
 • Kui külastaja vajab internetiarvuti või teenuste kasutamisel siseruumis abi, tuleb järgida 2 + 2 reeglit või lähikontakti aega minimeerida.

Täpsemat juhendit raamatukogude töö korraldamiseks saab lugeda kultuuriministeeriumi koduleheküljelt

Viimati uuendatud: 08.02.2021 12:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini 2021. a ei ole lubatud siseruumides avalike koosolekute ja ürituste, sealhulgas konverentside, teatrietenduste, kontsertide ja kinoseansside, avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste korraldamine ning meelelahutusteenuse osutamise kohas ning muuseumides ja näituseasutustes viibimine. Keeld puudutab nii statsionaarse istekohaga kui ka ilma istekohtadeta koosolekuid ja üritusi.

Välitingimustes on meelelahutus lubatud kuni 10 inimesega rühmades kuni 200 külastajaga. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Ajavahemikus kella 21–06 ei tohi üritusi korraldada.

Kuni 02. märtsini tuleb meelelahutusasutustes arvestada järgmiste piirangutega:

 • meelelahutuskohtades (nt ööklubid, täiskasvanute klubid, kasiinod, keegli-, piljardi- ja bowlingu mängukohad) tohib siseruumides ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt 2-meetrine vahemaa;
 • meelelahutuskohtades tohivad kliendid aega veeta kuni kella 21.00-ni ;
 • ruumi maksimaalne täitumus tohib olla kuni 50 protsenti;
 • klientide piirmäär siseruumis on kuni 200 inimest, õues ei tohi kliente olla rohkem kui 250 inimest ja tagatud on isikute hajutamine. Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades;
 • siseruumides tuleb kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Avalikud üritused sh teatrietendused, kinod, konverentsid on lubatud järgmiste piirangutega:

 • siseruumides statsionaarse istekohaga avalikel üritustel tuleb täita ruumi kuni 50 protsendi täitumuse nõue istumise alal ning istumisel tuleb arvestada hajutatust. Siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest;
 • siseruumides statsionaarse istekohata avalikud üritused, näiteks kontserdid, on tegevused lubatud üksnes juhtudel, kui külastajad istuvad üritusel nummerdatud kohtadel ning istumine peab olema hajutatud. Üritusest tohib osa võtta kuni 200 inimest ning ruumi maksimaalne täitumus tohib olla kuni 50 protsenti. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud kell 21.00 kuni 6.00; välitingimustes avalikel üritustel, näiteks laadad ja kontserdid, kehtb osalejate piirarv kuni 250 inimest ning ning tagatud on isikute hajutamine. Ajavahemikul 21.00-6.00 on ürituste korraldamine keelatud;
 • siseruumides tuleb kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 09:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Mängutuba on meelelahutusteenuse osutamise koht. Alates 3. märtsist kuni 28. märtsini 2021. a peavad siseruumides asuvad meelelahtuskohad sh laste mängutoad olema suletud ning nendes viibimine on keelatud. Piirangut ei kohaldata korraldaja või teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes.

Viimati uuendatud: 27.02.2021 10:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.