Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.

Piirangud igapäevaelus

Ava kõik vastused

Eesti kehtivad piirangud alates 11. märtsist

Kaitsemaski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis

Kohustus kanda kaitsemaski või katta nina ja suu kehtib avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades (v.a. alla 12-aastastele lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik). Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.


2+2 reegel kehtib nii avalikes siseruumides kui ka välitingimustes

Kõikjal avalikes siseruumides ja välitingimustes tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.


Siseruumis asuvas kaupluse müügisaalis, teenuse osutaja teenindussaalis ning kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis 25% täituvuse nõue ja lahtiolekupiirangud

Alates 11. märtsist peavad olema poed ja kaubandusettevõtted suletud. Lubatuks jääb nn luugimüük ja drive-in ning müük välialadel.

Lahtiolekuaja piirang ei laiene toidukauplustele, tanklatele, apteekidele, prillipoodidele, samuti kauplustele, kus müüakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele ega lemmikloomapoodidele, sõltumata poe asukohast. Küll aga tuleb nendes ruumides tuleb tagada täituvus kuni 25% ulatuses ning selle 25% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine.

Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 25% ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+2 reeglit, siis tuleb see 25% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

Avatuks võivad jääda ka teenindusettevõtted, millele kehtib samuti 25% täituvuse nõue. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

NB! Ettevõtjatel, kel on tekkinud lisaküsimusi seoses kaubandust puudutavate piirangutega, palume oma küsimusega pöörduda e-posti aadressil covid19@mkm.ee.


Toitlustusettevõtted on suletud

Alates 11. märtsist on toitlustusettevõtted suletud.

Toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis võivad viibida üksnes inimesed toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, toitlustusettevõtte omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud inimesed ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud inimesed.

Kaasamüük on lubatud.


Avalikud üritused, koosolekud, jumalateenistused ja kultuuri- ja meelelahutusvaldkond

Siseruumides ei tohi korraldada avalikke üritusi, sh kinoseansse, kontserte, teatrietendusi ega konverentse, niisamuti avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. Samuti ei tohi viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, nt kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ega laste mängutoas, muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes lubatud läbi viia vaid avalikke koosolekuid ja avalikke jumalateenistusi, mille osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti. Üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 21.00-st kuni 6.00-ni.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad samuti suletuks.

Viimati uuendatud: 14.04.2021 17:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 11. märtsist kehtivad järgmised piirangud:

Hariduselu

Üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides jätkub distantsõpe 25. aprillini, sh algklasside õpilastel.

Lisaks soovitab valitsus tungivalt lapsi mitte lasteaeda ja lastehoidu viia.

Õppehoonetes võib viibida üksnes õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.


Noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Siseruumides on keelatud kõik noorsootööd, huvitegevust või -haridust, täiendkoolitusi- ja -õpet puudutavad tegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes on need lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Vabaajateenus läheb sõltuvalt tegevusest meelelahutuse või huvitegevuse, ka spordi alla, mis on välitingimustes lubatud vaid juhul, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks inimest, sh juhendaja. Avatud on näiteks suusamäed, sest suuskade rentimisega ei toimu üldjuhul organiseeritud tegevust, kus osaleb suurem grupp, kui kaks inimest. Kui tegevuse korraldaja aga juhendab rohkemaid inimesi, ei ole tegevus lubatud.

Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.


Sport väli- ja sisetingimustes

  • Siseruumides on keelatud kõik sporditegevused. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
  • Välitingimustes on sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
  • Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega -kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Spordivõistlused ja liikumisüritused

Spordivõistlused on lubatud ainult professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja -kandidaadile ning meistriliigale. Esiliigale ei ole võistlused lubatud.

Liikumisürituste piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele, samut riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.


Avalikud üritused, koosolekud, jumalateenistused ja kultuuri- ja meelelahutusvaldkond

Siseruumides ei tohi korraldada avalikke üritusi, sh kinoseansse, kontserte, teatrietendusi ega konverentse, niisamuti avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. Samuti ei tohi viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, nt kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ega laste mängutoas, muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes lubatud läbi viia vaid avalikke koosolekuid ja avalikke jumalateenistusi, mille osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti. Üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 21.00-st kuni 6.00-ni.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad samuti suletuks.

Viimati uuendatud: 01.04.2021 11:12

Kas said vastuse oma küsimusele?

COVID-19 diagnoosiga inimestel on karantiinikohustus ja lähikontaktsetel on 10-päevane eneseisolatsioonikohustus.

  • Karantiini ei pea jääma lähikontaktne, kes on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ning arst on tunnistanud ta terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise.
  • Samas peab haiguse läbi põdenud või COVID-19 vastu vaktsineeritud inimene lähikontakti korral kandma 10 päeva jooksul siseruumides, kus ta puutub kokku inimestega, kellega igapäevaselt samas kohas ei ela, kaitsemaski või katma nina ja suu. Maskikandmise nõue ei kehti alla 12-aastastele lastele ega ka siis, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muudel olulistel põhjustel võimalik. Lähikontaktse juhise leiab kolmes keeles SIIT.

Reisimine ja enesisolatsioon

  • Jätkuvalt kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue Eestisse sisenemisel riskiriikidest.
  • Eneseisolatsiooniperioodi on sõltuvalt saabumisriigist võimalik lühendada, tehes kaks koroonatesti - ühe kohe Eestisse saabudes ja teise mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi negatiivse tulemuse kättesaamist.
  • Alates 2. veebruarist on eneseisolatsiooni- ja testimisnõudest vabastatud inimene, kes on kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Samas peab ta jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmeid.

Info riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut ning kelle kodanikel ja elanikel tuleb läbida testimine, avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 09.03.2021 17:45

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.