Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Reisimine Eestist välismaale

Ava kõik vastused

Soome valitsus otsustas 7. mail, et taastab alates 14. maist Schengeni riikide ja Soome vahelise töörände.

Kõik muud 19. märtsil kehtestatud piiriliikluse ajutised piirangud (nt piirikontroll piiripunktides, piiriliikluse piiramine turistidele) kehtivad praeguse seisuga 14. juunini.

KES JA MIKS TOHIB ALATES 14. MAIST SOOME MINNA?

Eestist on lubatud minna Soome:

 • sealse töösuhte või -ülesandega seoses;
 • vältimatul perekondlikul põhjusel, nt kohtumine lähedastega, matus, pulm, haigestumine;
 • õppimise eesmärgil.

Kuni 13. maini on lubatud üksnes vältimatu Soomes tööl käimine (tervishoiu-, pääste- ja transporditöötajad, eakate hooldajad jt). Alates 14. maist ei pea töö vältimatust enam tõendama: siis tohivad Soome minna kõik, kellel on seal töösuhe või -ülesanne.

Soome maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades teeb piirikontroll kindlaks Soome sisenemise põhjuse, st reisija peab suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Millised dokumendid on selleks piisavad, otsustab Soome Piirivalve, kes teeb lõpliku otsuse riiki lubamise kohta.

MIDA TULEB TEHA SOOME SAABUDES?

Iga Soome saabuv inimene peab püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid kontakte.

Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Siiski tuleb ka neil viiruse leviku tõkestamiseks järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid ja turvalise vahemaa reeglit ning vältima füüsilisi kontakte.

Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad peaksid leppima tööandjaga kokku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajaduse korral muutma tööülesandeid esimeseks 14 päevaks pärast riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökeskkonna turvalisus.

KUST SAAB LISATEAVET?

Tallinnas asuv Soome saatkond on tõlkinud eesti keelde Soome Piirivalve eeskirjad. Loe neid siit joone alt.


SOOME VALITSUSE 07.05.2020 ANTUD OTSUSELE VASTAV PIIRIVALVEAMETI JUHEND PIIRILIIKLUSE KOHTA

Soome Valitsus otsustas 07.05.2020 jätkata sisepiiride valvamist ja piiriliikluse piiranguid kuni 14.06.2020. Piirivalveameti juhendis antakse reisijatele informatsiooni 14.05.2020 kehtima hakkavatest muudatustest lubatud piiriliikluse kohta.

Sisepiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • tööpõhine liiklus
 • muu vältimatu liiklus

Välispiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • kolmanda riigi kodaniku riigist lahkumine
 • muu vältimatu liiklus

Soome põhiseaduse § 9 järgi ei tohi Soome kodaniku naasmist riiki takistada, samuti on igaühel õigus Soomest lahkuda. Õigust riigist lahkuda saab seadusega piirata, et tagada kohtuprotsessi või karistuse täidesaatmine või kaitseväekohustuse täitmine.

LIIKLUS SISEPIIRIDEL

Soome piirivalveametnikud lubavad sisepiiridel ehk Soome ja teise Schengeni riigi vahelises liikluses järgmist.

 1. Tagasisõiduliiklus Soome: a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed, b) Soomes elavad EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, c) Soomes elamisloa alusel elavad kolmanda riigi kodanikud.

 2. Tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse: a) teiste EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, b) elamisloa alusel teises EL-i või Schengeni riigis elavad kolmanda riigi kodanikud.

 3. Tööpõhine liiklus ja muu vältimatu liiklus: a) tööpõhine liiklus, mis põhineb töösuhtel ja tööülesannete täitmisel; b) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide personal, sõjaväe ja abistamisorganisatsioonide personal tööülesannete täitmisel; c) Soomes õppivad isikud; d) Soome väljastatud elamisloa või elamisõiguse alusel Soome tulevad isikud (sh elamisõiguse registreerinud EL-i või Schengeni riigi kodanikud); e) vältimatul perekondlikul põhjusel reisivad isikud (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid); f) rahvusvahelist kaitset vajavad isikud või mõnel humanitaarsel põhjusel reisivad isikud; g) muu vältimatu ja põhjendatud liiklus (nt vältimatud personaalsed põhjused, saamide eluala ja kultuuri teostamine).

Lisaks sisepiiride ületamisele Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra välisel piiril oleks piiri ületamine lubatud ka kalapüügi eesmärgil maabumiseta teise riigi territooriumile.

Kaubaliikluses lubatakse peale rahvusvahelise kaubaveo ka tellimusvedu ettevõtetelt tarbijatele.

Töösuhtel ja -ülesannetel põhineva töörände eesmärk ja eeldused selgitatakse piirikontrolli käigus. Töörände alusel sõitva isiku käest võidakse paluda riigisisenemisõiguse tõendamiseks dokumente. Sellised dokumendid on näiteks tõendid töösuhte ja -ülesannete kohta.

Teise Schengeni riigi kaudu riiki saabuvate kolmanda riigi kodanikud registreeritakse erijuhendite alusel.

Riiki saabuval isikul tuleb 14 päeva vältel hoiduda lähikontaktidest ja püsida karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö ja kodu vahel ning muu vältimatu liikumine. See põhimõte ei laiene esmasele ravi- ja päästepersonalile ega piirivalveameti ja tolliameti personalile, ent ka neil tuleb jälgida ametnike üldiseid juhendeid hügieeninõuete, vahemaa hoidmise ja lähikontaktide vältimise kohta nakkushaiguse leviku takistamiseks. Hingamisteede haiguste nähtude korral tuleb viivitamata pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Terviseametnike reaalajas juhendid jagatakse riiki sisenemisel.

Viimati uuendatud: 17.05.2020 17:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist võivad Eesti, Läti ja Leedu riigipiiri ületada inimesed, kellel

 • ei esine haigusnähte;
 • on kas Eesti, Läti või Leedu kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, Lätis või Leedus.

Järgida tuleb viiruse levikust tulenevaid kohalikke korraldusi ja nõudeid. Kohustuslikku isolatsiooni ei rakendata.

Eestisse naasmisel läbi Läti või Leedu peab endiselt jääma 14 päevaks isolatsiooni.

Viimati uuendatud: 09.05.2020 11:57

Kas said vastuse oma küsimusele?

Euroopa Liidu kodanike sisenemisel riiki ei sea Rootsi takistusi ega küsi lisadokumente. Karantiini ei ole kehtestatud.

Infot laevaühenduse kohta saad veebilehelt www.tallink.ee.

Kui pead Rootsi reisimisel läbima mõnda teist riiki (nt Soomet), tuleb järgida ka selle transiidireegleid.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 15:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Saad, kui vastad allesitatud nõuetele.

Norra lubatakse:

 • Euroopa majanduspiirkonna (sh Eesti) kodanikke ja nende pereliikmeid, kellel on Norras elamisluba;
 • Euroopa majanduspiirkonna (sh Eesti) kodanikke, kellel on Norras töö või kes alustavad seal tööd. Vajaduse korral tuleb seda tõendada kas töölepingu või mõne muu dokumendiga;
 • Euroopa majanduspiirkonna kodanikest teenuste osutajaid (iseseisvad töövõtjad ja lähetatud töötajad), kes on alustanud või alustavad tööd Norras;
 • välismaalasi, kes on Norras lennujaama transiittsoonis enne Norrast lahkumist.

Lisateavet saad Norra valitsuse veebilehelt ja Eesti saatkonna veebilehelt.

Norra saabujatele (v.a transiidi korral) kehtib üldine 14-päevane karantiininõue.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 14:56

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 18. märtsist kell 00.00 on Venemaa piir teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele suletud. Piiri võivad ületada ainult järgmised haigusnähtudeta isikud:

 • Venemaal resideeruvad diplomaatiliste esinduste töötajad ja nende pereliikmed;
 • veokijuhid rahvusvahelistel vedudel;
 • lennukite ja laevade meeskonnaliikmed;
 • rongitöötajad rahvusvahelistel raudteevedudel;
 • ametlike delegatsioonide liikmed;
 • isikud, kellele on väljastatud diplomaatiline või teenistusviisa või lähisugulase surma tõttu tavaviisa;
 • isikud, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis.

Matuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • isikule on väljastatud Venemaa viisa;
 • kaasas on surmatunnistus või -tõend;
 • kaasas on lähisugulust tõendavad dokumendid.

Alates 30. märtsist kehtivad järgmised piirangud:

 • välisriikide kodanikud (sh Eesti kodanikud ja elanikud) saavad Venemaalt lahkuda;
 • Eestis elamisloa alusel elavaid Venemaa kodanikke lubatakse Venemaale, kuid nad saavad sealt Eestisse tagasi pöörduda alles pärast seda, kui Venemaa on oma piirangud tühistanud;
 • Venemaa kodanikel ja elanikel, kelle alaline elukoht on Venemaal, võimaldatakse oma elukohta tagasi pöörduda;
 • rahvusvahelistele kaubavedudele uusi muudatusi ei rakendata.

Venemaa riigipiiri ületamise kohta saab lisateavet Venemaa välisministeeriumi infoliinidelt +7(495) 587 8860, +7(499) 244 1977, +7 (499) 244 1988 ja +7(499) 244 2847.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 14:14

Kas said vastuse oma küsimusele?

See sõltub sellest, kas kuulud nende inimeste hulka, kellele Soome seda praegu võimaldab.

Soome tohivad endiselt siseneda:

 • Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud;
 • Soomes töötavad inimesed, kel on püsiv tööleping ja tööandja hangitud eriluba, mida tuleb piiril näidata;
 • Soomes õppivad inimesed;
 • Eesti kodanikud, kelle pereliige elab Soomes, juhul kui külastus on vältimatult vajalik.

Enne reisimist vaata ka lisateavet erandite ja eriloa kohta ning piiriületuse juhendit.

Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel, lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve. Vaata ka erandite täisnimekirja.

Soome saabujatele kehtib üldine 14-päevase eneseisolatsiooni nõue.

Lisateave laeva- ja lennureiside kohta

 • Tallink, Viking Line ja Eckerö Line laevareiside kohta saab infot nende kodulehelt.
 • Finnair plaanib lennata Tallinna ja Helsingi vahel nõudluse alusel. Lisateabe saamiseks soovitame pöörduda Finnairi poole.

Kaubavedu Eesti ja Soome vahel jätkub mõlemas suunas, samuti saavad reisijad sõita Helsingi-Tallinna suunal.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:18

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 14. maist lubab Soome töörännet. Töörände tõttu Soome siseneja peab piiril tõendama, et tal on Soomes lepinguline või muu töösuhe. Ta ei pea jääma rangesse karantiini, st saab minna tööle, kuid peab vältima ebavajalikku ringiliikumist. Samast kuupäevast saab minna Soome ka õppima ja Soomes elavate pereliikmetega kohtuma (kui see on hädavajalik).

Soome valitsuse otsus lubada töörännet ei laiene turismile.

Soomes kehtib üldine 14-päevase eneseisolatsiooni nõue.

Vaata lisateavet erandite ja eriloa kohta ning piiriületuse juhendit.

Lisateave

 • Reisijatevedu laevadel Tallinna-Helsingi suunal on taastatud. Finnair lendab Tallinna ja Helsingi vahel vastavalt nõudlusele. Lisateabe saamiseks soovitame pöörduda Finnairi poole.
 • Transiit Helsingi-Tallinna suunal jätkub: need, kes tulevad tagasi koju Eestisse läbi Soome, saavad seda jätkuvalt teha. Oluline on varustada end juba reisi algkohas dokumendiga (nt laevapilet), mis tõendab, et reisi lõppsihtkoht on Eesti.
 • Kaubavedu Soomega toimub mõlemal suunal.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praegu ei ole soovitatav välismaale reisida, aga see pole keelatud. Kaalu kindlasti reisi vajalikkust. Turismireisile minna ei ole mõistlik.

Kui reis on hädavajalik, arvesta järgmist.

 • Enne välisriiki minekut tutvu sihtriiki sisenemise tingimustega: tee kindlaks, kas Sind lubatakse riiki. Kahtluste korral võta ühendust sihtriigi piirivalvega.
 • Kui pead teel sihtkohta läbima veel mõne riigi, tutvu ka selle riigi transiidireeglitega.
 • Eesti elanike koju toomiseks mõeldud erilende välismaale reisimiseks kasutada ei saa.
 • Arvesta, et koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad riigid ootamatult piirata riiki sisenemist või seal liikumist. Võid jääda välismaal karantiini ja koju pääseda võib olla väga raske või isegi võimatu.

Viimati uuendatud: 13.04.2020 22:28

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaalt naasmisele kehtivad järgmised nõuded.

 • Kui Eesti elanik on tulnud välismaalt töölt (välja arvatud Soomest, Lätist või Leedust), siis on ta kohustatud 14 päevaks koju jääma.
 • Kui Eesti elanik läheb praegu välismaale (välja arvatud Soome, Lätti või Leetu) ja tuleb sealt kas või samal päeval tagasi, siis peab ka tema 14 päeva kodus olema.
 • 14 päevaks ei pea koju jääma Eesti elanik, kes töötab Soomes (vt korraldus).

Kodus püsimise kohustus tähendab, et inimene peab olema 14 päeva oma elukohas või näiteks hotellis. Võimaluse korral tuleb vältida sotsiaalseid kontakte.

Sellele, kes kohustust ei täida, on võimalik määrata sunniraha, aga loodetavasti puudub selleks vajadus.

Liikumispiirang on vajalik, sest siis ei levi nakkus nii hõlpsasti.

Lisateavet leiad eriolukorra juhi korraldusest kojujäämise nõude kohta.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Võid, kuid võimaluse korral ära tee seda.

Kui välismaale minek on siiski hädavajalik, siis arvesta, et viibid bussis mitu tundi koos võõraste inimestega. See tähendab, et piisknakkusel on lihtne õhu kaudu levida. Alates 17. märtsist Eestisse tagasi tulles pead 14 päeva kodus püsima.

Neil, kel on soov või vajadus Eestisse tagasi tulla, soovitame seda teha kiiresti. Hiljem ei pruugi see enam võimalik olla, sest olukord muutub pidevalt.

Kui oled kindel, et saad kriisi ajal välismaal hakkama, siis järgi kohalike võimude juhiseid. Pane kindlasti tähele oma viisa või muu loa kehtivusaega.

Kui asukohariik on piirid sulgenud või kui transport ei toimi, võta ühendust välisministeeriumiga e-posti aadressil konsul@mfa.ee (lisa isikuandmed ja kirjelda probleemi) või Eesti saatkonnaga, et saaksime Sind edasi juhendada.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 22:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

Laevaliiklus jätkub osaliselt, aga kontrolli alati vedajalt üle, kas Sind huvitav laevaliin on käigus.

Alates 17. märtsist kehtib sadamas piirikontroll, nii et võta kindlasti reisidokument kaasa. Riiki sisenemisel kehtivad piirangud.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 22:16

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, Venemaa valitsuse korraldus seda võimalust ette ei näe.

Viimati uuendatud: 08.05.2020 23:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Reisimine ei ole praegu soovitatav. Kui seda on vaja siiski teha, arvesta, et paljud riigid on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seadnud piiriületusele piiranguid. Seetõttu uuri enne lemmikloomaga reisile asumist, mis tingimused kehtivad praegu siht- ja läbisõiduriigis.

Reisimispiirangute kohta saad teavet Välisministeeriumi veebilehelt.

Lemmikloomaga reisimise kohta saad lisateavet Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 15:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Praegu ei ole soovitatav väljapoole Eestit puhkama minna.

Jätkuvalt on väga suur tõenäosus, et lend võidakse tühistada. Samuti puudub paljudes kohtades linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Arvestada tuleb võimalike karantiinireeglitega.

Eestis kehtib 14-päevase islotsiooni nõue, st puhkuselt või reisilt tulles tuleb jääda 14 päevaks koju isolatsiooni.

Enne reisi broneerimist vaata reisiinfot lehelt ReisiTargalt ja sihtriigi ametiasutuste veebilehtedelt. Kui oled otsustanud mõne reisipaketi või lennupileti soetada, siis pööra kindlasti tähelepanu selle tühistamise võimalustele, sest reis võib piirangute tõttu ära jääda.

Viimati uuendatud: 24.05.2020 15:53

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eesti piirid on avatud. Enne minekut tutvu sihtriiki sisenemise tingimustega ja tee kindlaks, et Sind lubatakse riiki. Kahtluste korral võta ühendust sihtriigi piirivalvega.

Kui pead teel sihtkohta läbima veel mõnd riiki, tutvu ka selle transiiditingimustega.

Soovitame reisivajadust hoolikalt kaaluda ja teele asuda vaid hädavajaduse korral.

Erilende, mis on mõeldud kodanike transportimiseks koju, ei saa välismaale reisimiseks kasutada.

Viimati uuendatud: 28.04.2020 22:17

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.