Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.

Riigipiiri ületamine

Ava kõik vastused

Eestisse tulevatele välismaalastele kehtivad endiselt piirangud ja teatud juhtudel tuleb neil jääda 14 päevaks karantiini.

Karantiini ei pea jääma inimene, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eesti ning kes on saabunud vahetult

 • Lätist või Leedust ja on viibinud enne Eestisse saabumist Balti riikide territooriumil kokku vähemalt 14 järjestikust päeva;
 • Soomest, kus ta viibis töö või muu lepingulise kohustuse, õppimise või vältimatu perekondliku põhjuse (eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad või haigusjuhtumid) tõttu;
 • Soomest, kus ta viibis vahetult enne Eestisse saabumist vähemalt 14 järjestikust päeva.

Eestisse tohivad siseneda ning ei pea karantiini jääma kõik need haigustunnusteta inimesed, kellele see õigus laienes ka varem, näiteks

 • kauba ja tooraine transportijad,
 • rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed,
 • Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed,
 • tervishoiuteenuste osutajad,
 • diplomaadid,
 • rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed,
 • sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Samuti tohivad Eestisse siseneda ning ei pea karantiini jääma

 • haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud,
 • Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid).

Endiselt tohivad Eestist läbi sõita haigustunnusteta välismaalased, kes liiguvad siitkaudu oma koduriiki.

1. juunist tohivad Eestisse vabalt siseneda kõik,

 • kes tulevad Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist;
 • kellel ei ole haigusnähte;
 • kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigis või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, kus on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta kuni 15.

Kui inimene saabub Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja seal on viimase 14 päeva jooksul koroonaviirusesse nakatanuid 100 000 elaniku kohta rohkem kui 15, tuleb tal jääda karantiini.

See tähendab, et ta ei tohi 14 päeva jooksul lahkuda oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.

Viimase 14 päeva nakatumise statistika 100 000 elaniku kohta avaldab Välisministeerium oma kodulehel iga nädala reedel ning see kehtib esmaspäevast järgmised seitse päeva.

Piiriületuse info üksikasju täpsustatakse pidevalt. Ajakohast teavet saab Politsei- ja Piirivalveameti ning Välisministeeriumi kodulehelt.

NB! Need, kelle suhtes juba kehtib isolatsiooni või karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 11:38

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 14. maist ei kehti 14-päevane isolatsiooninõue inimestele, kes saabuvad Soomest Eestisse

 1. tööle;
 2. õppima;
 3. vältimatul perekondlikul põhjusel, nt matustele, pulma, lähisugulasega kohtuma või haigusjuhtumite korral.

NB! Soomest tohivad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ainult need, kellel on Soome kodakondsus või elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja kellel ei ole haigusnähte. Eesti kodakondsete ja elanike liikumist Soomest Eestisse see piirang ei puuduta.

Soomest Eestisse saabujatel on siiski soovitatav piirata 14 päeva jooksul kokkupuuteid teiste inimestega (välja arvatud tööl käimine või muu vältimatu).

Laevadel ja sadamates rakendatakse lisameetmeid:

 • Soome ja Eesti vahel sõitvatel laevadel toimub 14.–19. maini koroonaviiruse vabatahtlik testimine, et vähendada viiruse võimalikku levikut Eestisse. Testimiskorralduse töötab välja Sotsiaalministeerium;
 • Soome piiril jääb kehtima pisteline piirikontroll piiriületaja isiku ja tema reisi eesmärgi tuvastamiseks.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 22:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 1. juunist võivad Eestisse võivad tulla haigustunnusteta inimesed, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Eestisse saabuja karantiinikohustus sõltub sellest, kui suur on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv riigis, kust ta tuleb.

Kui saabuja asukohariigis on nakatunuid 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea ta Eestis karantiini jääma. Inimene, kes saabub suurema nakatunute suhtarvuga riigist, peab Eestisse jõudes jääma 14 päevaks karantiini.

Igal reedel uuendatav info riikide ja karantiininõuete kohta on veebilehtedel https://kriis.ee ja https://vm.ee.

Soovitame jälgida reisiinfot ka Välisministeeriumi Reisi Targalt lehel https://reisitargalt.vm.ee/, kuhu on lisatud teave liikumispiirangute, karantiininõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

Viimati uuendatud: 01.06.2020 10:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist taastub Eesti, Läti ja Leedu kodanike ja elanike vaba liikumine Baltimaades.

Muu hulgas loobutakse:

 • Eesti ja Läti piiril ajutiselt taastatud piirikontrollist;
 • Lätist või Leedust Eestisse saabuvatele Eesti, Läti või Leedu kodanikele või elanikele seatud 14-päevasest isolatsiooninõudest.

Piiriületajad peavad endiselt järgima koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtivaid nõudeid, näiteks maski kandmise nõuet või 2 + 2 reeglit, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Kuna nõuded võivad riigiti erineda, tuleb piiriületajal tutvuda talle kättesaadavaks tehtava teabega.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 11:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestisse on lubatud tulla inimesel:

 • kellel on Eesti kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või
 • kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

Euroopa Liidu kodaniku viibimisõiguse või viisaga inimene saab piiri ületada üksnes juhul, kui tal ei esine haigusnähte ja ta on:

 • Eestis asuva välisriigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige,
 • rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane,
 • inimene, kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga,
 • inimene, kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid.

Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada Eestisse siseneda välismaalasel:

 • kellel ei esine haigusnähte ning kelle lapsel, vanemal või abikaasal on Eesti kodakondsus või Eesti elamisluba või elamisõigus. Arvesse ei lähe muud seotud inimesed, näiteks vanaema, tädi või elukaaslane,
 • kellel ei esine haigusnähte ning kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel, näiteks inimesed, kes teenindavad reisirühmi ja on vahetult seotud reisijateveo teenuse osutamisega,
 • kes läbib Eestit, et jõuda koduriiki.

Vaata lähemalt Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020 korraldusest nr 78: https://www.riigiteataja.ee/akt/315032020001?leiaKehtiv.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 17:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaalt Eestisse tulnud inimene peab püsima 14 päeva kodus või majutuskohas.

Erandina ei kehti liikumispiirang Eestisse sisenejale, kellel ei ole haigusnähte ja kes

 • on Eestis asuva välisriigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige,
 • on rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane,
 • on vahetult seotud kaubaveoga (sh tooraine),
 • on vahetult seotud reisijateveoga, sh rahvusvahelisi sõite tegeva ühissõiduki meeskonnaliikmed,
 • teenindab reisirühmi ja on vahetult seotud reisijateveo teenuse osutamisega,
 • on tervishoiutöötaja või muu elutähtsa teenuse osutaja,
 • läbib Eestit, et jõuda oma koduriiki,
 • siseneb Eestisse vahetult Lätist või Leedust,
 • liigub Soomest töölt koju Eestisse,
 • on saanud Politsei- ja Piirivalveametilt eriloa Eestisse siseneda.

Vaata täpsemalt Vabariigi Valitsuse korraldusest.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Liikumispiirangu kinnitus on dokument, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on

 • teadlik liikumispiirangust ja
 • kohustub viibima 14 kalendripäeva kodus või majutuskohas.

Inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi. Kui piiril antud aadress muutub kodus püsimise kohustuse ajal, tuleb Politsei- ja Piirivalveametit sellest teavitada e-posti aadressil ppa@politsei.ee.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 16:50

Kas said vastuse oma küsimusele?

Palun saada aadressile ppa@politsei.ee kiri, milles nimetad

 • enda ees- ja perekonnanime, isikukoodi, aadressi ja telefoninumbri ning
 • põhjuse, miks Sinu puhul liikumispiirang ei kehti.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 15:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui oled Eesti kodanik või elanik, siis ei saadeta Sind piirilt tagasi ka juhul, kui oled haige. Samuti saavad riiki välisriikide kodanikud ja need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Piiril

 • kontrollitakse reisidokumente ja riiki sisenemise alust ning
 • hinnatakse visuaalselt inimese tervislikku seisundit.

Kõik välismaalt tulijad peavad püsima 14 päeva kodus või majutuskohas.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 17:10

Kas said vastuse oma küsimusele?

Riiki sisenemise piirangud jõustusid 17. märtsil ja nende vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala tagant.

Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/326032020004?leiaKehtiv.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 18:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ebaseaduslikult piiri ületanud inimesele saab määrata karistuse, välismaalane saadetakse ka riigist välja.

Karistust ei mõjuta see, kas inimene on viirusekandja.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:26

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eeldame, et Eesti elanikud käituvad seaduskuulekalt ja vastutustundlikult ning täidavad valitsuse korraldusi. Politsei kontrollib piirangute järgimist pisteliselt.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 21:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui Sul on kohustus kodus püsida, võid teha ainult neid käike, mis on tõesti vältimatud. Näiteks võid kodust lahkuda, kui Sinu elu on ohus või vajad arstiabi, pead uuendama toiduvarusid või käima koeraga väljas.

Sul tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega. Seetõttu ei tohi Sa käia tööl või rahvarohkel metsarajal. Küll aga võid minna näiteks jooksma või rattaga sõitma, kui teed seda teistega kokku puutumata.

NB! Kui Sul tekivad haigusnähud, siis tuleb kodus püsida täieliku tervenemiseni.

Viimati uuendatud: 30.03.2020 21:49

Kas said vastuse oma küsimusele?

Selle liikumispiirangu mõte on vältida võimaliku nakatunu kokkupuudet teiste inimestega, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Nende 14 päeva jooksul võiks seetõttu eemale hoida ka pereliikmetest või korterikaaslastest.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 18:15

Kas said vastuse oma küsimusele?

14-päevane kodus püsimise nõue kehtestatakse Eestisse sisenejatele kuni eriolukorra juhi korralduse muutmiseni. Liikumispiirangu vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Viimati uuendatud: 30.04.2020 16:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, võta kaasa:

 • reisidokument, näiteks Eesti kodaniku pass, kui soovid minna Venemaale;
 • isikut tõendav dokument, näiteks pass või isikutunnistus (ID-kaart), kui soovid minna Euroopa Liidu riiki.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 18:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah. Eesti-Vene piiri ületajaid kontrollitakse sama moodi nagu varemgi. Taastatud on piirikontroll ka Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide vahelisel maismaa-, õhu- ja merepiiril.

Eestisse tulija kinnitab piiril, et püsib 14 päeva kodus või majutuskohas, ning annab Politsei- ja Piirivalveametile oma aadressi. Selle muutumisest liikumispiirangu kehtivuse ajal tuleb teavitada e-posti aadressil ppa@politsei.ee.

Alates 15. maist taastus Eesti, Läti ja Leedu elanike ja neis riikides seaduslikult viibivate teiste inimeste vaba liikumine Baltimaades. Sellest ajast lõppes Eesti ja Läti piiril ajutiselt taastatud piirikontroll ja riigipiiri valvamine. Lätist ja Leedust Eestisse saabujad ei pea enam viibima 14 päeva kodus, välja arvatud väljaspoolt Balti riike saabunud. Piiride avamine ning Balti riikides seaduslikult viibivate inimeste vaba liikumisega kaasnevad tingimused täpsustatakse lähiajal Eesti, Läti ja Leedu ühise kokkuleppega.

Samas peavad piiriületajad endiselt järgima koroonaviiruse tõkestamiseks antud korraldusi, näiteks teatud riikides maskikandmise nõuet või 2 + 2 reeglit, mille järgi tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kuna korraldused võivad riigiti erineda, tehakse vastav informatsioon piiriületajatele eraldi kättesaadavaks.

Viimati uuendatud: 25.05.2020 14:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, alates 15. maist on vaba liikumine Eesti ja Läti vahel taastatud.

Viimati uuendatud: 13.05.2020 23:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Piiripunktis

 • tuvastatakse piiriületaja isik,
 • kontrollitakse tema reisidokumente,
 • küsitakse haigusnähtude kohta.

Lisaks peab välismaalt tulija allkirjaga kinnitama, et on teadlik liikumispiirangust ja kohustub viibima 14 kalendripäeva kodus või majutuskohas. Liikumispiirangu kinnituse peab allkirjastama iga inimene, kes ei kuulu erandite hulka.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 22:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pead arvestama, et piirikontroll on ajutiselt taastatud ja piiriületusele kehtivad piirangud.

Kui sisened Eestisse:

 • kontrollitakse piiripunktis Sinu reisidokumente,
 • küsitakse reisiteekonna kohta,
 • küsitakse Sinu kontaktandmed (e-post, telefon ja aadress),
 • tulles mujalt kui Lätist, Leedust (alates 15. maist) või erandjuhtudel Soomest (alates 14. maist) pead allkirjaga kinnitama, et oled teadlik viiruse tõkestamiseks kehtestatud tingimustest, sh kohustusest püsida 14 päeva kodus.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:25

Kas said vastuse oma küsimusele?

Nii Eesti kui ka Venemaa on kehtestanud piiri ületamisele piirangud.

Lisateave inimeste

Piiri ületamiseks võib kuluda tavapärasest rohkem aega.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 12:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Narva kesklinnas (Peterburi mnt 1) asuv piiripunkt töötab ööpäev läbi.

Lisateave piiripunktide töökorralduse kohta: https://www.politsei.ee/et/kordonid-ja-piiripunktid.

Viimati uuendatud: 01.04.2020 12:37

Kas said vastuse oma küsimusele?

14-päevane liikumispiirang ei kehti järgmistele Eestisse sisenejale, kellel ei ole haigusnähte:

 • Eestis asuva diplomaatilise esinduse töötaja ja tema pereliige;
 • sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane;
 • kauba või tooraine veoga seotud isik;
 • rahvusvahelise kauba- või reisijateveoga seotud isik, sh ühissõiduki meeskonnaliikmed;
 • reisirühma teenindaja ja reisijateveo teenuse osutaja;
 • tervishoiutöötaja või muu elutähtsa teenuse osutaja;
 • inimene, kes läbib Eestit, et jõuda koduriiki;
 • inimene, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud eriloa Eestisse siseneda;
 • Soome kodanik või inimene, kellel on Soomes elamisluba või elamisõigus või kelle rahvastikuregistri järgi alaline elukoht on Soomes ning kes tuleb Eestisse töötama või muid lepingulisi kohustusi täitma, õpib Eestis registreeritud õppeasutuses või saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid;
 • Läti või Leedu kodanik või inimene, kellel on neis riikides elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Lätis või Leedus;
 • Eesti kodanik, kes töötab Soomes. .

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:22

Kas said vastuse oma küsimusele?

Kui on vaja ületada riigipiir, peab arvestama varasemast pikemate järjekordadega. Piiranguid kaupade liikumisele kehtestatud ei ole, on vaid piirangud inimeste liikumisele.

Riiki võib siseneda või seda läbida rahvusvahelist kaubavedu tegev transport ja haigussümptomiteta inimesed, kes osutavad elutähtsat teenust, näiteks tervishoiutöötajad.

Kui välismaalasel ei ole viiruse sümptomeid, tohib ta Eesti riiki siseneda ja siit läbi sõita, et jõuda oma koduriiki. Neile ei rakendu 14-päevane isolatsiooninõue, tingimusel et Eestist sõidetakse läbi peatumata.

Viimati uuendatud: 01.05.2020 22:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, selle Läti laeva meeskonna liikmed tohivad Eestisse siseneda juhul, kui neil puuduvad haigusnähud.

Piiri ületades tuleb neil esitada pass, meremehetunnistus ja munsterroll.

Eestisse võivad siseneda haigusnähtudeta inimesed, kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, näiteks rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 12:46

Kas said vastuse oma küsimusele?

Alates 15. maist on Eesti ja Läti ning Läti ja Leedu vaheline vaba liikumine taastatud.

Eesti ja Läti ning Läti ja Leedu vahelist riigipiiri on lubatud ületada isikul:

 • kellel ei esine haigusnähte;
 • kellel on Eesti, Läti või Leedu kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, Lätis või Leedus.

Viimati uuendatud: 14.05.2020 18:24

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, nii ei ole võimalik kaupa üle anda. Ühel teist – kauba üleandjal või vastuvõtjal – tuleb ikka piiri ületada.

Vii end kurssi eriolukorras kehtivate piiriületusreeglitega.

Viimati uuendatud: 15.04.2020 17:34

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, nii ei ole võimalik looma kättesaamist korraldada, sest Politsei- ja Piirivalveameti ametnik ei tohi looma üle piiri tuua. Seega tuleb Sul leida muu lahendus või oodata liikumispiirangute lõppemist.

Kui otsustad ise naaberriiki looma järele minna, lubab Politsei- ja Piirivalveamet Sul Eestist lahkuda (v.a juhul, kui oled hiljuti Eestisse saabunud ja Sulle kehtib 14-päevane liikumispiirang). Teise riiki sisenemisele võivad aga kehtida piirangud. Vajaduse korral võta naaberriigi piirivalveasutusega ühendust ja taotle riiki sisenemiseks eriluba. Lisateavet riikidesse sisenemise tingimuste ja eriloa taotlemise kohta võid küsida ka välisriigi saatkonnast või välisesindusest.

Kui looma müüja soovib tulla Eestisse, peab ta taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt Eestisse sisenemiseks eriloa. Lisateavet leiad veebilehelt https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord.

Viimati uuendatud: 02.04.2020 10:42

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ma ei leidnud oma küsimusele vastust ja teen ettepaneku see lisada.

Sõnum saadetakse valitsuse kommunikatsioonibüroole.