Välismaalaste lühiajaline töötamine Eestis

Ava kõik vastused

Lühiajaliselt võib Eestis töötada kuni

a) 365 päeva (9 kuud 12 kuu jooksul) või

b) 270 päeva (12 kuud 15 kuu jooksul).

Praegu Eestis viibivad võõrtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on lõppenud või hakkab lõppema, võivad Eestis töötamist jätkata järgmistel tingimustel (kõik neli tingimust peavad olema täidetud):

 1. välismaalane viibib praegu Eestis seaduslikult ja saabus siia enne 17.03.2020;
 2. välismaalane on ära kasutanud maksimaalse lubatud töötamise aja (olenevalt töötamise liigist kas 365 või 270 päeva) või see lõppeb enne 31.07.2020;
 3. välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis;
 4. tööandja põhitegevusala on põllumajandus (taime- ja loomakasvatus, jahindus ning neid teenindavad tegevusalad).

Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kellel on viibimis- ja töötamisõigus üldtingimustel kauem kui 31. juulini 2020 või kehtiv elamisluba, tohivad Eestis töötamist jätkata ka hiljem.

NB! Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba lõppenud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses ega taotle lühiajalise töötamise luba põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellisel juhul tuleb välismaalasel esimesel võimalusel Eestist lahkuda.

Praegu ei ole välismaal viibivatel ja Eestisse tööle tulla soovivatel kolmandate riikide kodanikel veel võimalik siia tulla. Kui piiriülese liikumise piirangutest loobutakse, siis taastub endine korraldus, mille järgi viisaga või viisavabalt Eestis viibivatel välismaalastel on võimalus registreerida oma lühiajaline töötamine Eestis ja tööandjal on võimalik kasutada välistööjõudu kuni 12 kuu vältel 15 kuu jooksul.

Loe lähemalt välismaalaste seadusest.

Viimati uuendatud: 19.05.2020 16:51

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, Politsei- ja Piirivalveamet alustas uuesti lühiajalise töötamise registreerimist.

Seda saab teha juhul, kui

 1. välismaalane viibib Eestis seaduslikult,
 2. tema maksimaalne lubatud lühiajalise töötamise aeg ei ole täis ja
 3. välismaalase tööandja soovib seda.

Maksimaalne lubatud lühiajalise töötamise aeg on 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatööde korral 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul.

Lühiajalise töötamise saab tööandja registreerida Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses.

Viimati uuendatud: 02.05.2020 00:23

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaalastel, kellel ei ole enam Eestis tööd, soovitame esimesel võimalusel oma koduriiki tagasi pöörduda. Seda eeldusel, et piiriületused ja transport seda võimaldab.

Alates 1. juunist on võimalik Eestis lühiajaliselt töötanud, kuid hetkel töötutel välismaalastel saada töövahendusteenust Eesti Töötukassast, kui neil on töö leidmise korral õigus jätkata lühiajalist töötamist Eestis. Varem pidi töötaja olema töötukassa töövahendusteenuse saamiseks veel eelmises kohas tööl.

Viimati uuendatud: 26.06.2020 14:13

Kas said vastuse oma küsimusele?

Juhul kui Sinu kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud või Sul on elamisluba töötamiseks, milleks kohaldub palgakriteerium, siis ei ole tööandjal õiguslikku alust maksta Sulle kriteeriumist väiksemat töötasu.

Kui Sa töötad endiselt täiskoormusel, on tööandjal kohustus maksta Sulle seadusele vastavat töötasu. Kui tööandja ei tee seda, rikub ta seadust ning Sul on õigus esitada selle kohta Politsei- ja Piirivalveametile e-kirja teel (aadressil ppa@politsei.ee) kaebus.

Lisateave välismaalaste seadusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019083?leiaKehtiv.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 00:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Need Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kelle lühiajalise töötamise aeg on lõppemas või on juba lõppenud, tohivad Eestis töötada kuni 31. juulini 2020 juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta.

Välismaalase palkamise peab tööandja registreerima tavaviisil Politsei- ja Piirivalveametis.

Pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kellel on viibimis- ja töötamisõigus üldtingimustel kauem kui 31. juulini 2020 või kehtiv elamisluba, tohivad Eestis töötamist jätkata ka hiljem.

Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba lõppenud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellisel juhul tuleb välismaalasel esimesel võimalusel Eestist lahkuda.

Viimati uuendatud: 19.05.2020 18:11

Kas said vastuse oma küsimusele?

Sellisel juhul karistatakse teda Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest rahatrahviga kuni 1200 eurot (300 trahviühikut) või arestiga.

Tööandjat, kes on võimaldanud rikkuda välismaalase Eestis töötamise tingimusi, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Lisateave välismaalaste seadusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019083?leiaKehtiv.

Viimati uuendatud: 31.03.2020 00:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaal viibivad välismaalased

Praegu ei ole välismaal viibivatel ja Eestisse tööle tulla soovivatel kolmandate riikide kodanikel veel võimalik siia tulla.

Kui piiriülese liikumise piirangutest loobumine saab võimalikuks, siis taastatakse endine kord, mille alusel viisaga või viisavabalt Eestis viibivatel välismaalastel on võimalus registreerida oma lühiajaline töötamine Eestis ja tööandja saab kasutada välistööjõudu kuni 12 kuud 15 kuu jooksul.

Eestis viibivad välismaalased

Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda.

Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis tema lühiajalise töötamise. Uut lühiajalise töötamise perioodi registreerides peab tööandja veenduma, et välismaalasel jaguks piisavalt viibimispäevi (oleks seaduslik alus) sel perioodil töötamiseks.

Nii nagu ka enne eriolukorda ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada.

Erand on põllumajandussektor. Seal lühiajaliselt töötavate või sinna tööle asuvate juba Eestis viibivate välismaalaste lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020. Tööandja majandustegevus peab olema

 • taime- ja loomakasvatus,
 • jahindus või
 • neid teenindav tegevusala (EMTAK A 01).

Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada

 • kuni 12 kuud 15 kuu jooksul,
 • hooajatööde korral kuni 9 kuud 12 kuu jooksul.

Selle eeldus on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ning registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis.

Tööjõu leidmise võimalused

Eesti Töötukassa on valmis vahendama tööotsijatele Eestis ettevõtete tööpakkumisi: neid saab avaldada www.tootukassa.ee portaalis ja ajutise tööjõu leidmiseks sobib ka virtuaalmess toomess.ee/ajutinetookoht.

Nõu ja abi saamiseks võib pöörduda oma maakonna tööandjate konsultandi poole, kelle kontaktandmed on Eesti Töötukassa kodulehel.

Viimati uuendatud: 19.05.2020 16:55

Kas said vastuse oma küsimusele?

Esmajoones tasub võtta ühendust Eesti Töötukassaga, sealhulgas tutvuda hooajatööde keskkonnaga OnlineExpo.

Olenevalt vajadusest tasub töötajate leidmiseks kaaluda ka teisi platvorme, sh

Viimati uuendatud: 29.04.2020 21:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda. Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise töötamise. Juhul kui välismaalase viisa on lõppemas, tuleb esitada ka uus viisataotlus.

Erandiks on põllumajandussektoris lühiajaline töötamine.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:09

Kas said vastuse oma küsimusele?

Tööandja, kelle majandustegevus on taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid valdkondi teenindav tegevusala, saab välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses aadressil https://etaotlus.politsei.ee/ltr/. Tasuda tuleb ka riigilõiv.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:01

Kas said vastuse oma küsimusele?

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötava või sinna tööle asuva, juba Eestis viibiva välismaalase lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:02

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei, see ei ole võimalik. Erand on ainult põllumajandussektoris töötamine.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Jah, see on lubatud.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:03

Kas said vastuse oma küsimusele?

Ei saa. Nii nagu ka enne eriolukorda, ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada. Erand on põllumajandussektor.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Politsei- ja Piirivalveamet alustas uuesti välismaalaste Eestis lühiajalise töötamise registreerimist.

Seda saab teha juhul, kui

 1. välismaalane viibib Eestis seaduslikult,
 2. tema maksimaalne lubatud lühiajalise töötamise aeg ei ole täis ja
 3. tema tööandja soovib seda.

Pikim lubatud lühiajalise töötamise aeg on 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatööde korral 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:04

Kas said vastuse oma küsimusele?

Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada kuni 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eeldus on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ning registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis.

Viimati uuendatud: 07.05.2020 10:47

Kas said vastuse oma küsimusele?

Neid taotlusi saab esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses aadressil https://etaotlus.politsei.ee/ltr/.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:05

Kas said vastuse oma küsimusele?

Pärast eriolukorra lõppu on Sul sel juhul 10 päeva aega, et

 • Eestist lahkuda või
 • enda siin viibimine uuesti seadustada (viisat taotleda) juhul, kui selleks on alus.

Viimati uuendatud: 11.05.2020 09:06

Kas said vastuse oma küsimusele?

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorralduse muutuste kohta saab infotelefonilt 1247.